การชำระเงินค่าลงทะเบียน

ให้ผู้สมัครชำระเงินค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินเข้าบัญชี

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 408-0-17765-8
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยนครพนม(เงินนอกงบประมาณ) 

โดยอัตราค่าลงทะเบียน

ประเภทของการนำเสนอ : บรรยายและโปสเตอร์

  1. นำเสนอบทความ บุคคลทั่วไป 1,500 บาท
  2. บุคลากร มนพ.1,000 บาท
  3. นิสิต นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 1,000 บาท

ผู้ร่วมประชุมวิชาการ

  1. บุคคลทั่วไป 800 บาท
  2. บุคคลากร มนพ. (ไม่มีค่าใช้จ่าย)


จากนั้นนำใบหลักฐานการโอนเงินทำการอัพโหลดไฟล์ที่ อีเมล์ srijournal.npu@gmail.com แล้วให้รอการตรวจสอบจากทางทีมงานครับ