สถานที่ประชุม

วันที่ 2  พฤษภาคม พ.ศ. 2562
 ณ อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ห้องพนมนาคา(ราชพฤกษ์) ชั้น 5 มหาวิทยาลัยนครพนม
และพื้นที่จังหวัดนครพนม

อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร

ห้องพนมนาคา(ราชพฤกษ์) ชั้น 5