ตรวจสอบรายชื่อ

ลำดับ วันที่ลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล สังกัด/หน่วยงาน ประเภทบทความ สถานะ
1 14 พ.ย. 2561 ผศ.กัญฐณา สุขแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มนุษยศาสตร์ ยังไม่ชำระ
2 22 พ.ย. 2561 มนตรา  พงษ์นิล  มหาวิทยาลัยพะเยา สังคมศาสตร์ ยังไม่ชำระ
3 25 พ.ย. 2561 ธันยพงศ์ สารรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ บทความกลุ่มการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม และ พื้นที่มรดกโลก ยังไม่ชำระ
4 28 พ.ย. 2561 ผศ.ดร.สุขเกษม ขุนทอง และคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สังคมศาสตร์ ชำระแล้ว
5  28 พ.ย. 2561  อวิรุทธ์ สิงห์กุล  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา  มนุษยศาสตร์  ยังไม่ชำระ
6 30 พ.ย. 2561 วุฒิชัย ภูดี โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว การศึกษา ยังไม่ชำระ
7 30 พ.ย. 2561 ว่าที่ ร.ต.นพรัตน์ ไชยชนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี   มนุษยศาสตร์ ชำระแล้ว
8 4 ธ.ค. 2561 รศ.ดร.อภิชาติ ใจอารีย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สังคมศาสตร์ ยังไม่ชำระ
9 5 ธ.ค.2561 Fabio Calzolari Mae Fah Luang University  Social Science Unpaid
10 6 ธ.ค. 2561 ดร.ภัคณัฐ วีรขจร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา มนุษยศาสตร์ ยังไม่ชำระ
11 6 ธ.ค. 2561 ผศ.ดร.กฤติยา ชูสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ศิลปกรรม ยังไม่ชำระ
 12  6 ธ.ค. 2561 Fabio Calzolari, Dr.Ignasi Ribo  Mae Fah Luang University    Social Science  Unpaid
13 7 ธ.ค.2561 สมชาย ธรรมสุทธิวัฒน์  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สังคมศาสตร์ ยังไม่ชำระ
14 10 ธ.ค.2561 สันติ หอมยมณ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มนุษยศาสตร์ ยังไม่ชำระ
15 11 ธ.ค.2561 อ้อมทิพย์ มาลีลัย มหาวิทยาลัยนครพนม สังคมศาสตร์ ยังไม่ชำระ
 16  11 ธ.ค.2561   เกศินี ศรีวงค์ษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  ศิลปกรรม ยังไม่ชำระ
 17  11 ธ.ค.2561   สุรเดช ภาพันธ์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง มนุษยศาสตร์ ยังไม่ชำระ
18 11 ธ.ค.2561 กำพร ประชุมวรรณ มหาวิทยาลัยนครพนม ศิลปกรรม ยังไม่ชำระ
19 11 ธ.ค.2561 ธีรวุฒิ มูลเมืองแสน มหาวิทยาลัยนครพนม ศิลปกรรม ยังไม่ชำระ
20 11 ธ.ค.2561 ผศ.ชานนท์ ไชยทองดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มนุษยศาสตร์ ยังไม่ชำระ
21 11 ธ.ค.2561 ประเสริฐศักดิ์ มีหมู่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  มนุษยศาสตร์ ยังไม่ชำระ
22 11 ธ.ค.2561 ว่าที่ ร.ต.เสกสรรค์ โสดเสียว โรงเรียนชุมชนน้ำอ้อม  ศิลปกรรม ยังไม่ชำระ
23 11 ธ.ค.2561 สัมพันธ์ ยิ่งยุทธ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มนุษยศาสตร์ ยังไม่ชำระ
24 12 ธ.ค.2561 เสรี ขุนไชย สถาบันไทย-เยอรมัน  การศึกษา ยังไม่ชำระ
25 12 ธ.ค.2561 ร.ต.อ.วรพล นาหนองตูม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สังคมศาสตร์ ชำระแล้ว
26 12 ธ.ค.2561 พรหมลิขิต จิตจักร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด การศึกษา ยังไม่ชำระ
27 12 ธ.ค.2561 วิทยา บุษบงค์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มนุษยศาสตร์ ยังไม่ชำระ
28 13 ธ.ค.2561 บุญชู  ภูศรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มนุษยศาสตร์ ยังไม่ชำระ
29 13 ธ.ค.2561 ผศ.ดร.เจริญชัย ชนไพโรจน์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศิลปกรรม ยังไม่ชำระ
30 13 ธ.ค.2561 ดร.ราตรีศรีวิไล บงสิทธิพร ศูนยก์ารเรียนภูมิปัญญาไทยแม่ครูราตรีศรีวิไล  ศิลปกรรม ยังไม่ชำระ
31 13 ธ.ค.2561 มิตต ทรัพย์ผุด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สังคมศาสตร์ ยังไม่ชำระ
32 13 ธ.ค.2561 ดร.คำล่า มุสิกา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สังคมศาสตร์ ยังไม่ชำระ
33 14 ธ.ค.2561 ปกรณ์ ปุกหุต พิพิธภัณฑ์วัดมณีวนาราม สังคมศาสตร์ ยังไม่ชำระ
34 14 ธ.ค.2561 พัฒนาภรณ์ คำอุ่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มนุษยศาสตร์ ยังไม่ชำระ
35 14 ธ.ค.2561 ก้องวิช อักขระเสนา โรงเรียนสาธิตเเห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ มนุษยศาสตร์ ยังไม่ชำระ
36 14 ธ.ค.2561 ดร.สุทธินันท์ ศรีอ่อน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มนุษยศาสตร์ ยังไม่ชำระ
37 14 ธ.ค.2561 เกียรติพงศ์  ตระการจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สังคมศาสตร์ ชำระแล้ว
38 14 ธ.ค.2561 สมิทธิ เสมพูล มหาวิทยาลัยนเรศวร สังคมศาสตร์ ยังไม่ชำระ
39 14 ธ.ค.2561 ดร.วัชระ แตงเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ศิลปกรรม ยังไม่ชำระ
40 14 ธ.ค.2561 จักรพงศ์ เพ็ชรแสน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศิลปกรรม ยังไม่ชำระ
41 14 ธ.ค.2561 กาญจนา  วงศ์วิเศษ ศูนย์วิจัยภูมิปัญญาตะวันออก จังหวัดร้อยเอ็ด ศิลปกรรม ยังไม่ชำระ
42 14 ธ.ค.2561 ชัยวัฒน์ นำหน้ากองทัพ ศูนย์วิจัยภูมิปัญญาตะวันออก จังหวัดร้อยเอ็ด ศิลปกรรม ยังไม่ชำระ
43 14 ธ.ค.2561 ดิฐพงษ์ อุเทศธำรง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ศิลปกรรม ยังไม่ชำระ
44 14 ธ.ค.2561 พีระยุทธ ศิลาพรหม วิทยาลัยพิชญบัณฑิต สังคมศาสตร์ ยังไม่ชำระ
45 14 ธ.ค.2561 อภิสิทธิ์ มีปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มนุษยศาสตร์ ยังไม่ชำระ
46 14 ธ.ค.2561 ธีรวัฒน์  หินแก้ว วิทยาลัยพิชญบัณฑิต สังคมศาสตร์ ยังไม่ชำระ
47 14 ธ.ค.2561 ณัฐพงค์ มั่นคง, รศ.วีณา วีสเพ็ญ,ปกรณ์ ปุกหุต พิพิธภัณฑ์วัดมณีวนาราม ศิลปกรรม ยังไม่ชำระ 
48 15 ธ.ค.2561 รศ.ดร.ชาญชัย คงเพียรธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มนุษยศาสตร์ ยังไม่ชำระ 
49 15 ธ.ค.2561 ผศ.ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มนุษยศาสตร์ ยังไม่ชำระ 
50 15 ธ.ค.2561 กัลยา สว่างคง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม และ พื้นที่มรดกโลก ยังไม่ชำระ 
51 15 ธ.ค.2561 ศิริพร  อำไพลาภสุข มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม และ พื้นที่มรดกโลก ยังไม่ชำระ 
52 15 ธ.ค.2561 สิรพัชญ์ หาญนอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มนุษยศาสตร์ ยังไม่ชำระ 
53 15 ธ.ค.2561 อรรถชัย สุดบนิด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มนุษยศาสตร์ ยังไม่ชำระ 
54 15 ธ.ค.2561 สามเณรพิทวัส จำปา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มนุษยศาสตร์ ยังไม่ชำระ 
55 15 ธ.ค.2561 ปัทถาพร สุขใจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม และ พื้นที่มรดกโลก ยังไม่ชำระ 
56 15 ธ.ค.2561 ดร.ชัยณรงค์ ศรีรักษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม และ พื้นที่มรดกโลก ยังไม่ชำระ 
57 15 ธ.ค.2561 อนุรักษ์ ด่านวิไล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สังคมศาสตร์ ยังไม่ชำระ 
58 15 ธ.ค.2561 ดร.ธิติพัทธ์   บุญปก มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สังคมศาสตร์ ยังไม่ชำระ 
59 15 ธ.ค.2561 ปิยะนันท์ แนวคำดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ศิลปกรรม ยังไม่ชำระ 
60 15 ธ.ค.2561 ไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร การศึกษา ยังไม่ชำระ 
61 15 ธ.ค.2561 ดร.ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม และ พื้นที่มรดกโลก ยังไม่ชำระ 
62 15 ธ.ค.2561 ทักษะ ปาระแก้ว วิทยาลัยพิชญบัณฑิต สังคมศาสตร์ ยังไม่ชำระ 
63 15 ธ.ค.2561 ดร.กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร การศึกษา ยังไม่ชำระ 
64 15 ธ.ค.2561 โอปอล์ รังสิมันตุชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ การศึกษา ยังไม่ชำระ 
65 15 ธ.ค.2561 ดรัลรัตน์ รวีเดชดำรง มหาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  สังคมศาสตร์ ชำระแล้ว
66 15 ธ.ค.2561 นายสุรชัย ชูคง วิทยาลัยพิชญบัณฑิต การศึกษา ยังไม่ชำระ 
67 15 ธ.ค.2561 อิสระ ตรีปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สังคมศาสตร์ ยังไม่ชำระ 
68 15 ธ.ค.2561
เบญจมาพร ปีตะวนิค
ไอรดา ทิพมลทา
กริษฐา ปินตาคำ
ทอฝัน ยังวิเศษ
อนัญญา วารสิทธิ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม และ พื้นที่มรดกโลก ชำระแล้ว
69 15 ธ.ค.2561 พรณรงค์ มณีเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน สังคมศาสตร์ ยังไม่ชำระ 
70 15 ธ.ค.2561 ธัชวรรธน์ หนูแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี สังคมศาสตร์ ยังไม่ชำระ 
71 15 ธ.ค.2561 ชุมชน สืบวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ศิลปกรรม ยังไม่ชำระ 
72 15 ธ.ค.2561 จรีพร นาคสัมฤทธิ์, พนิดา ศรีไสวการะเกด วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การศึกษา ยังไม่ชำระ 
73 16 ธ.ค.2561 ณัฐพล ชารีรักษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มนุษยศาสตร์ ยังไม่ชำระ 
74 19 ธ.ค.2561 อรทัย แซ่เบ๊ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี มนุษยศาสตร์ ยังไม่ชำระ 
75 20 ธ.ค.2561 พีรกฤต เครือลุนทีระยุทธ โรงเรียนดงสว่างวิทยา มนุษยศาสตร์ ยังไม่ชำระ 
76 22 ธ.ค.2561 ผศ.ทัศนัย ทั่งทอง,ศิรินทร์ อินทรวิชะ, อรรถพล ศรีสวัสดิ์นุภาพ, อรทัย แซ่เบ๊, กฤษฎา แสงเจริญทรัพย์ ,วันรัต รื่นบุญ , สกุล กร่ำธาดา และ พงษ์ลดา ทั่งทอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การศึกษา ยังไม่ชำระ 
77 22 ธ.ค.2561 ดร.ศิรินทร์ อินทรวิชะ และ โชติรส คำแพง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การศึกษา ยังไม่ชำระ 
78 27 ธ.ค.2561 กมลพัฒน์ ไชยสงคราม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มนุษยศาสตร์ ยังไม่ชำระ 
79 27 ธ.ค.2561 ศุภชัย ศรีหาตา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มนุษยศาสตร์ ยังไม่ชำระ 
80 27 ธ.ค.2561 อมฤต หมวดทอง มหาวิทยาลัยศิลปากร ศิลปกรรม ยังไม่ชำระ 
81 27 ธ.ค.2561 พิสิษฐ์ เอมดวง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ศิลปกรรม ยังไม่ชำระ 
82 27 ธ.ค.2561 ดร.หิรัญ จักรเสน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศิลปกรรม ยังไม่ชำระ 
83 27 ธ.ค.2561 ดร.อัญชลี บุบผามาลา, อชิรญา สุภาเดช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มนุษยศาสตร์ ยังไม่ชำระ 
84 27 ธ.ค.2561 ดร.อัญชลี บุบผา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มนุษยศาสตร์ ยังไม่ชำระ 
85 27 ธ.ค.2561 นราวิทย์ ดาวเรือง, อรรถจักร สัตยานุรักษ์, รศ.ดร.ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มนุษยศาสตร์ ยังไม่ชำระ 
86 27 ธ.ค.2561 เชษฐา เดชพันธ์, มริษา สุดอุดม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี การศึกษา ยังไม่ชำระ 
87 27 ธ.ค.2561 วิชุลดา พิไลพันธ์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สังคมศาสตร์ ยังไม่ชำระ 
88 27 ธ.ค.2561 ธงสิน ธนกัญญา โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม สังคมศาสตร์ ยังไม่ชำระ 
89 27 ธ.ค.2561 นพดล ตั้งสกุล มหาวิทยาลัยขอนแก่น การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม และ พื้นที่มรดกโลก ยังไม่ชำระ 
90 27 ธ.ค.2561 พ.จ.อ.วัลลภ บุญทานัง มหาวิทยาลัยนครพนม มนุษยศาสตร์ ยังไม่ชำระ 
91 27 ธ.ค.2561 เบ็ญจวรรณ บัวขวัญ มหาวิทยาลัยทักษิณ มนุษยศาสตร์ ยังไม่ชำระ 
92 27 ธ.ค.2561 เกรียงไกร บรรจงเมือง มหาวิทยาลัยทักษิณ มนุษยศาสตร์ ยังไม่ชำระ
93 27 ธ.ค.2561 ดร.ชัยวุฒิ ชัยฤกษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม และ พื้นที่มรดกโลก ยังไม่ชำระ
94 27 ธ.ค.2561 ดร.ยโสธารา ศิริภาประภากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มนุษยศาสตร์ ชำระแล้ว
95 27 ธ.ค.2561 ดร.ยโสธารา ศิริภาประภากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม และ พื้นที่มรดกโลก ชำระแล้ว
96 27 ธ.ค.2561 ดร.ดิเรก อินจันทร์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มนุษยศาสตร์ ยังไม่ชำระ
97 27 ธ.ค.2561 ณรงค์ศักดิ์  ราวะรินทร์ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มนุษยศาสตร์ ยังไม่ชำระ
98 27 ธ.ค.2561 ณัฏฐกรณ์ คำลุน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม และ พื้นที่มรดกโลก ยังไม่ชำระ
99 27 ธ.ค.2561 ธนาศักดิ์ ข่ายกระโทก มหาวิทยาลัยราชธานี สังคมศาสตร์ ยังไม่ชำระ
100 27 ธ.ค.2561 สิริมา บูรณ์กุศล มหาวิทยาลัยราชธานี  สังคมศาสตร์ ยังไม่ชำระ
101 27 ธ.ค.2561 กนกกาญจน์ ศรีสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชธานี  สังคมศาสตร์ ยังไม่ชำระ
102  27 ธ.ค.2561  มยุรา ตั้งจาตุรันต์  มหาวิทยาลัยราชธานี  การศึกษา ยังไม่ชำระ
103 27 ธ.ค.2561 มริสา ภูบังดาว  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ การศึกษา ชำระแล้ว
104 27 ธ.ค.2561 อภิญญา  มะเสนา   มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  การศึกษา ชำระแล้ว
105  27 ธ.ค.2561 ไอลัดดา โถชาลี  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  การศึกษา ชำระแล้ว
106  27 ธ.ค.2561 อัญชลี  อาจอำนวย  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  การศึกษา ชำระแล้ว
107  27 ธ.ค.2561 วรัญญา  อิ่มพูล  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  การศึกษา ชำระแล้ว
108  27 ธ.ค.2561 พรพิมล  โถแพงจันทร์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ การศึกษา ชำระแล้ว
109  28 ธ.ค.2561  อรรถพล ธรรมรังษี  สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒฯธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มนุษยศาสตร์  ยังไม่ชำระ
110   28 ธ.ค.2561  ประภาส ดอนอ่อนสา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม และ พื้นที่มรดกโลก  ยังไม่ชำระ
111   28 ธ.ค.2561 วศิน  โกมุท มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  สังคมศาสตร์ ยังไม่ชำระ
112 28 ธ.ค.2561  ลอยลุนันท์  อุดมญาติ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มนุษยศาสตร์ ยังไม่ชำระ
113 28 ธ.ค.2561  จักรกฤษณ์ วังคะฮาต มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ การศึกษา ยังไม่ชำระ
114 28 ธ.ค.2561  กัลยรัตน์  ไกยะฝ่าย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ การศึกษา ยังไม่ชำระ
115 28 ธ.ค.2561  รวมพร สมผล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ การศึกษา ยังไม่ชำระ
116 28 ธ.ค.2561  กฤษดากร หีบแก้ว มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ การศึกษา ยังไม่ชำระ
117 28 ธ.ค.2561  มงคล สีหอม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ การศึกษา ยังไม่ชำระ
118 28 ธ.ค.2561  จิรวัฒน์ ตั้งวันเจริญ มหาวิทยาลัยราชธานี การศึกษา ยังไม่ชำระ
119 28 ธ.ค.2561  ธัญญากาญจน์ จันโอ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ การศึกษา ยังไม่ชำระ
120 28 ธ.ค.2561  Ms.May Shwe Sin มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มนุษยศาสตร์ ยังไม่ชำระ
121 28 ธ.ค.2561  นพพล แก่งจำปา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังคมศาสตร์ ยังไม่ชำระ
122 28 ธ.ค.2561  พณัฐดา รูปชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ การศึกษา ยังไม่ชำระ
123 28 ธ.ค.2561  ณสรวง ก้อนวิมล มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย การศึกษา ยังไม่ชำระ
124 28 ธ.ค.2561  พิมนภา หัสจันทอง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ การศึกษา ยังไม่ชำระ
125 28 ธ.ค.2561  สุภัทรชรี  บุญประชุม มหาวิทยาลัยนครพนม มนุษยศาสตร์ ยังไม่ชำระ
126 28 ธ.ค.2561  กนกวรรณ  นวาวัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ การศึกษา ยังไม่ชำระ
127 28 ธ.ค.2561  ดร.ธนสาร เสริมสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มนุษยศาสตร์ ยังไม่ชำระ
128 28 ธ.ค.2561  เนตรนภา บรรเทา, อังคาร อินทนิล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ การศึกษา ยังไม่ชำระ
129 28 ธ.ค.2561  น้ำฝน นันทกุล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ การศึกษา ยังไม่ชำระ
130 28 ธ.ค.2561  พัชราภรณ์ หลักคำ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ การศึกษา ยังไม่ชำระ
131 28 ธ.ค.2561  ธวัชชัย ภูพวก  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ การศึกษา ยังไม่ชำระ
132 28 ธ.ค.2561  นภาพร บุญหล้า  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ การศึกษา ยังไม่ชำระ
133 28 ธ.ค.2561  เกียรติศักดิ์ โยทะคง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ การศึกษา ยังไม่ชำระ
134 28 ธ.ค.2561  ผศ.กฤษนันท์ แสงมาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์  การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม และ พื้นที่มรดกโลก ชำระแล้ว
135 28 ธ.ค.2561  จุฑามณี  หงจันทา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ การศึกษา ยังไม่ชำระ
136 28 ธ.ค.2561  กาลณรงค์ สุริกัน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ การศึกษา ยังไม่ชำระ
137 28 ธ.ค.2561  ดร.สุพัตรา วยลุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม และ พื้นที่มรดกโลก ชำระแล้ว