การส่งบทความ

รับผลงานวิจัยทั้งในรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์ โดยส่งผลงานทางระบบออนไลน์ ของโครงการจัดตั้งสถาบันศรีโคตรบูรณ์ศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ที่ srijournal.npu@gmail.com หรือทาง
เว็บไซต์ www.npu.ac.th/sriconference