กำหนดการส่งบทความ

ผู้สนใจที่ต้องการนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ หรือผู้ที่ต้องการเข้าร่วมการประชุมวิชาการ สามารถส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการ ได้ตามกำหนดการดังนี้

ขยายเวลาเปิดรับบทความ ถึง 28 ธ.ค. 61

เปิดรับบทคัดย่อ (เฉพาะภาษาไทย) โดยส่งผลงานทางระบบออนไลน์ ของโครงการจัดตั้งสถาบันศรีโคตรบูรณ์ศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ที่ srijournal.npu@gmail.com หรือทางเว็บไซต์ www.npu.ac.th/sriconference

วันที่ 10 ม.ค.62

แจ้งผลการพิจารณา

วันที่ 19 ก.พ. 62 – 16 มี.ค. 62

เปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์และประกาศรายชื่อผู้นำเสนอบทความ

วันที่ 2 พ.ค. 62

นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ

ณ อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม