ที่มาและความสำคัญ

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติศรีโคตรบูรณ์ศึกษา ครั้งที่ 1 “แลสายน้ำโขงกับงานวัฒนธรรมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”
ชื่อกิจกรรม : ประชุมวิชาการระดับชาติศรีโคตรบูรณ์ศึกษา ครั้งที่ 1 “แลสายน้ำโขงกับงานวัฒนธรรมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”
ชื่องบประมาณ : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (ค่าธรรมเนียมการศึกษา)
ผู้รับผิดชอบ : 1. โครงการจัดตั้งสถาบันศรีโคตรบูรณ์ศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เจ้าภาพร่วม)
3. คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เจ้าภาพร่วม)
4. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (เจ้าภาพร่วม)
5. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (เจ้าภาพร่วม)
6. สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เจ้าภาพร่วม)
7. สถาบันภาษา ศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (เจ้าภาพร่วม)
8. ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ําโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เจ้าภาพร่วม)
9. ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (เจ้าภาพร่วม)
10. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม (เจ้าภาพร่วม)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง
กลวิธี 1.2 ส่งเสริมทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานวิชาชีพและกรอบมาตรฐานและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ

หลักการและเหตุผล

  • โครงการจัดตั้งสถาบันศรีโคตรบูรณ์ศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจสนับสนุนและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ภายใต้วิสัยทัศน์ “สถาบันศรีโคตรบูรณ์ศึกษา เป็นหน่วยงานในการศึกษาวิจัย อนุรักษ์ ฟื้นฟูและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์และล้านช้างศึกษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” ในขอบเขต ดังนี้ 1) ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมศรีโคตรบูรณ์และองค์ความรู้ด้านล้านช้างศึกษา 2) เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องในวัฒนธรรมศรีโคตรบูรณ์ศึกษาและล้านช้างศึกษา 3) ดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางศิลปวัฒนธรรมกับชุมชนและองค์กรภายนอกทั้งในและต่างประเทศ
  • เพื่อให้การขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยบรรลุถึงภารกิจนี้ ดังนั้น โครงการจัดตั้งสถาบันศรีโคตรบูรณ์ศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ จึงได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติศรีโคตรบูรณ์ศึกษา ครั้งที่ 1 “แลสายน้ำโขงกับงานวัฒนธรรมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” ขึ้น ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ พื้นที่จังหวัดนครพนม

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยนครพนม ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของงานวิจัย ในการผลิตและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ
  • เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ ผลงานวิทยานิพนธ์ ผลงานสร้างสรรค์ เผยแพร่และแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าทางวิชาการของนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ อันจะนำไปสู่ การพัฒนาคุณภาพการวิจัย การเรียนการสอน การบริการวิชาการเพื่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ

ระยะเวลาและสถานที่
วันที่ 2  พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ณ อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ห้องพนมนาคา(ราชพฤกษ์) ชั้น 5 มหาวิทยาลัยนครพนม
และพื้นที่จังหวัดนครพนม