ติดต่อเรา

ส่งผลงานทางระบบออนไลน์ ของโครงการจัดตั้งสถาบันศรีโคตรบูรณ์ศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ที่ srijournal.npu@gmail.com หรือทางเว็บไซต์ www.npu.ac.th/sriconference

1. ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ เบอร์โทรศัพท์ : 085-455-6789 E-mail : kriangkrainpu@gmail.com
โครงการจัดตั้งสถาบันศรีโคตรบูรณ์ศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ชั้น 2 อาคารสารสนเทสเพื่อการบริหาร ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
2. ส่งผลงานทางระบบออนไลน์ ของโครงการจัดตั้งสถาบันศรีโคตรบูรณ์ศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ที่ srijournal.npu@gmail.com หรือทางเว็บไซต์ www.npu.ac.th/sriconference