ขยายเวลาส่งบทความ ถึงวันที่ 28 ธ.ค. 61

ขยายเวลาในการส่งบทความภาษาไทย ถึง วันที 28 ธันวาคม 2561

กำหนดการส่งบทความ (เปิดรับบทคัดย่อภาษาไทย วันที่1 พ.ย. 61 – 15 ธ.ค. 61)

ผู้สนใจที่ต้องการนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ หรือผู้ที่ต้องการเข้าร่วมการประชุมวิชาการ สามารถส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการ ได้ตามกำหนดการดังนี้

ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 61 – 15 ธ.ค. 61

เปิดรับบทคัดย่อ (เฉพาะภาษาไทย) โดยส่งผลงานทางระบบออนไลน์ ของโครงการจัดตั้งสถาบันศรีโคตรบูรณ์ศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ที่ srijournal.npu@gmail.com หรือทางเว็บไซต์ www.npu.ac.th/sriconference

วันที่ 18 ธ.ค.61

แจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อ

วันที่ 19 ก.พ. 62 – 16 มี.ค. 62

เปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์และประกาศรายชื่อผู้นำเสนอบทความ

วันที่ 2  พ.ค. 62

นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ  ณ ชั้น 5 ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

 

ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ศรีโคตรบูรณ์ศึกษา ครั้งที่ 1

ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ศรีโคตรบูรณ์ศึกษา ครั้งที่ 1
“แลสายน้ำโขงกับงานวัฒนธรรมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”