เล่มรวมบทความฉบับสมบูรณ์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ศรีโคตรบูรณ์ศึกษา ครั้งที่1

เล่นรวมบทความฉบับสมบูรณ์ เผยแพร่ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562

NCSS-FULLPAPER Final (1172 downloads)

เล่มรวมบทความฉบับเต็มในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ศรีโคตรบูรณ์ศึกษา ครั้งที่1

เล่มรวม Abstract ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ศรีโคตรบูรณ์ศึกษา ครั้งที่1

NCSS-1-Abs-1.pdf (1017 downloads)

ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอบทความและกำหนดการแก้ไขล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอบทความ การประชุมวิชาการระดับศรีโคตรบูรณ์ศึกษา ครั้งที่ 1 “แลสายน้ำโขงกับงานวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่น”
พฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และ อาคารพิทยปกรณ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ติดต่อสอบถาม : อ.ดร.อธิราชย์ นันขันตี : 061 024 9190
ผศ.ดร.กัญลยา มิขะมา : 064 329 9994

กำหนดการรายชื่อผู้นำเสนอบทความ.pdf (618 downloads) กำหนดการประชุมวิชาการล่าสุด24462

ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอบทความ การประชุมวิชาการระดับศรีโคตรบูรณ์ศึกษา ครั้งที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอบทความ การประชุมวิชาการระดับศรีโคตรบูรณ์ศึกษา ครั้งที่ 1 “แลสายน้ำโขงกับงานวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่น”
พฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และ อาคารพิทยปกรณ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ติดต่อสอบถาม : อ.ดร.อธิราชย์ นันขันตี : 061 024 9190
ผศ.ดร.กัญลยา มิขะมา : 064 329 9994

กำหนดการรายชื่อผู้นำเสนอบทความ.pdf (618 downloads) กำหนดการรายชื่อผู้นำเสนอบทความ

แผนที่การเดินทางมาสถานที่จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ

ประชุมวิชาการระดับชาติศรีโคตรบูรณ์ศึกษา ครั้งที่ 1 “แลสายน้ำโขงกับงานวัฒนธรรมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”
แผนที่สถานที่จัดงานประชุมวิชาการและสถานที่นำเสนอผลงาน
ติดต่อสอบถาม : อ.ดร.อธิราชย์ นันขันตี : 061 024 9190
ผศ.ดร.กัญลยา มิขะมา : 064 329 9994

หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ

ขอนำส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ
img-424045806.pdf (72 downloads)

ประชุมวิชาการระดับชาติศรีโคตรบูรณ์ศึกษา ครั้งที่ 1 “แลสายน้ำโขงกับงานวัฒนธรรมศึกษา

งานประชุมวิชาการระดับชาติศรีโคตรบูรณ์ศึกษา ครั้งที่ 1 “แลสายน้ำโขงกับงานวัฒนธรรมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”
แผนที่สถานที่จัดงานประชุมวิชาการและสถานที่นำเสนอผลงาน
ติดต่อสอบถาม : อ.ดร.อธิราชย์ นันขันตี : 061 024 9190
ผศ.ดร.กัญลยา มิขะมา : 064 329 9994

 

กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติศรีโคตรบูรณ์ศึกษา ครั้งที่ 1

ติดต่อสอบถาม : อ.ดร.อธิราชย์ นันขันตี
โทรศัพท์ : 061-024-9190

เรียน    ผู้นำเสนอบทความทุกท่าน

เรียน    ผู้นำเสนอบทความทุกท่าน

ตามที่ท่านได้ส่งบทคัดย่อฉบับภาษาไทย เพื่อร่วมนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการระดับชาติศรีโคตรบูรณ์ศึกษา ครั้งที่ 1 “แลสายน้ำโขงกับงานวัฒนธรรมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 นั้น คณะกรรมการดำเนินงานมีความยินดีที่จะเรียนเชิญท่านเข้าร่วมนำเสนอผลงานดังกล่าวและใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้ท่าน ดำเนินการจัดส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ ความยาว  9 – 14 หน้า (ดังรายละเอียดในเว็ปไซต์ http://www.npu.ac.th/sriconference/?page_id= 210 ) พร้อมดำเนินการชำระค่าลงทะเบียน ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 408-0-17765-8 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยนครพนม(เงินนอกงบประมาณ) และให้แนบหลักฐานการชำระเงินเข้าในระบบแจ้งการชำระเงิน (http://www.npu.ac.th/sriconference/?page_id=41) ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562 ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อ.ดร.เกรียงไกร  ผาสุตะ บรรณาธิการวารสารศรีโคตรบูรณ์ศึกษา ผู้ประสานงานการจัดประชุมวิชาการระดับชาติศรีโคตรบูรณ์ศึกษา ครั้งที่ 1 หมายเลขโทรศัพท์  085-4556789

ขอแสดงความนับถือ

อ.ดร.เกรียงไกร  ผาสุตะ

โครงการจัดตั้งสถาบันศรีโคตรบูรณ์ศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ชั้น 2 อาคาร สำนักงานอธิการบดี ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

มือถือ 085-4556789

อีเมล์ srijournal.npu@gmail.com หรือ kriangkrainpu@gmail.com

ขยายเวลาส่งบทความ ถึงวันที่ 28 ธ.ค. 61

ขยายเวลาในการส่งบทความภาษาไทย ถึง วันที 28 ธันวาคม 2561