องค์การนักศึกษา

โครงสร้างองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม

นายกองค์การนักศึกษา :

111-1114658_person-png-outline-outline-of-person-face-transparent

ชื่อ – สกุล :

ตำแหน่ง : นายกองค์การนักศึกษา

เบอร์ติดต่อ :

Facebook :

อุปนายกองค์การนักศึกษาคนที่ 1 :

111-1114658_person-png-outline-outline-of-person-face-transparent

ชื่อ – สกุล :

ตำแหน่ง : นายกองค์การนักศึกษา

เบอร์ติดต่อ :

Facebook :

อุปนายกองค์การนักศึกษาคนที่ 2 :

111-1114658_person-png-outline-outline-of-person-face-transparent

ชื่อ – สกุล :

ตำแหน่ง : นายกองค์การนักศึกษา

เบอร์ติดต่อ :

Facebook :

เลขานุการองค์การนักศึกษา :

111-1114658_person-png-outline-outline-of-person-face-transparent

ชื่อ – สกุล :

ตำแหน่ง : นายกองค์การนักศึกษา

เบอร์ติดต่อ :

Facebook :

เหรัญญิกองค์การนักศึกษา :

111-1114658_person-png-outline-outline-of-person-face-transparent

ชื่อ – สกุล :

ตำแหน่ง : นายกองค์การนักศึกษา

เบอร์ติดต่อ :

Facebook :

กรรมการองค์การนักศึกษา :

111-1114658_person-png-outline-outline-of-person-face-transparent

ชื่อ – สกุล :

ตำแหน่ง : นายกองค์การนักศึกษา

เบอร์ติดต่อ :

Facebook :

 

111-1114658_person-png-outline-outline-of-person-face-transparent

ชื่อ – สกุล :

ตำแหน่ง : นายกองค์การนักศึกษา

เบอร์ติดต่อ :

Facebook :

 

111-1114658_person-png-outline-outline-of-person-face-transparent

ชื่อ – สกุล :

ตำแหน่ง : นายกองค์การนักศึกษา

เบอร์ติดต่อ :

Facebook :

111-1114658_person-png-outline-outline-of-person-face-transparent

ชื่อ – สกุล :

ตำแหน่ง : นายกองค์การนักศึกษา

เบอร์ติดต่อ :

Facebook :

 

111-1114658_person-png-outline-outline-of-person-face-transparent

ชื่อ – สกุล :

ตำแหน่ง : นายกองค์การนักศึกษา

เบอร์ติดต่อ :

Facebook :

 

111-1114658_person-png-outline-outline-of-person-face-transparent

ชื่อ – สกุล :

ตำแหน่ง : นายกองค์การนักศึกษา

เบอร์ติดต่อ :

Facebook :