ผู้บริหาร

ผู้บริหาร :

Promsawad22-1633580236

ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา

รักษาราชการแทนอธิการบดี

runglawan-1636440535

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ

รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ


wanchalerm

  นายวันเฉลิม  อุปราคม

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา