กลุ่มงานทุนการศึกษา

กลุ่มงานทุนการศึกษา :

 

IMG_6182

ชื่อ – สกุล : นางพรทิพย์ แอบไธสง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์ติดต่อ :

งานที่รับผิดชอบ :

 

IMG_6177

ชื่อ – สกุล : นางสาวศศิธร สิงห์พรหมสาร

ตำแหน่ง : Cartier Replica เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์ติดต่อ :

งานที่รับผิดชอบ :

 

IMG_6130

ชื่อ – สกุล : นายชาลี บุญมา

ตำแหน่ง : นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เบอร์ติดต่อ :

งานที่รับผิดชอบ :