กลุ่มงานธุรการ

กลุ่มงานธุรการ :

IMG_9286
ชื่อ – สกุล : นางสาวสุพรรณิกา พงษ์พุก

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

93246

ชื่อ – สกุล : นางสุมาลี วงศิลา

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

IMG_6132

ชื่อ – สกุล : นายกฤตภาส แก้วราชนิวงศ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

_MG_9343

ชื่อ – สกุล : นายกฤษฎา สิงห์เงา

ตำแหน่ง : Hublot Replica เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป