ติดต่อเรา

ที่อยู่ : กองพัฒนานักศึกษา อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น4 สำนักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยนครพนม (เขตพื้นที่มรุกขนคร) 167 หมู่ 8 ตำบล นาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

Facebook : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม (คลิกได้เลย)