ศิษย์เก่า ปี52

ระดับปวช.

ปวช52

ระดับปวส.

ปวส52

ระดับปริญญาตรี

ปตรี52

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และ ปริญญาโทปโท52