ฐานข้อมูลศิษย์เก่า

ข้อมูลศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2548 – 2563

มีจำนวนศิษย์เก่ารวมทั้งสิ้น …………………… คน

ระดับปวช ………………… คน

ระดับ ปวส …………………. คน

ระดับปริญญาตรี …………………. คน

หลักสูตรประกาศนียบัตร …………………. คน

ระดับปริญญาโท …………………. คน

ระดับปริญญาเอก …………………. คน

จำนวนศิษย์เก่าที่คณะ / วิทยาลัย มีข้อมูล

คณะเกษตรและเทคโนโลยี  จำนวน…….. คน

คณะครุศาสตร์ จำนวน…….. คน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน…….. คน

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน…….. คน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน…….. คน

คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน…….. คน

วิทยาลัยการบินนานาชาติ จำนวน…….. คน

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ จำนวน…….. คน

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน…….. คน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม จำนวน…….. คน

วิทยาลัยธาตุพนม จำนวน…….. คน