[ มหาวิทยาลัยนครพนม ] [ กองพัฒนานักศึกษา ]
Link กองทุนฯ
 กยศ.
 
สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนครพนม
ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษา
คู่มือการใช้งานระบบ e-Studentloan และ e-Audit
แบบคำขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553
 
ทุนการศึกษา สำหรับบุคลากร
การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาของบุคลากรในมหาวิทยาลัยนครพนมที่ศึกษาต่อในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 2
การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาของบุคลากรในมหาวิทยาลัยนครพนมที่ศึกษาต่อในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยนครพนม
ทุนการศึกษาระยะสั้น และระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยฮาวาย
ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ ประเทศสหรัฐเม็กซิโก
การให้ทุนการศึกษา(ส่วนลดค่าลงทะเบียน) สำหรับข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ลูกจ้างมหาวิทยาลัย บุตรของบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนมและนักศึกษาเก่าที่ประสงค์ศึกษาต่อในหลักสูตรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
German Academic Exchange Service (DAAD) มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ประจำปีการศึกษา 2554/2555
โครงการทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Fellowship)
ทุนการศึกษาจากญี่ปุ่น
ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย
 
นักศึกษาติดต่อได้ที่ งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม โทรศัพท์ 0 4258 7274
บุคลากรติดต่อได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม โทรศัพท์ 0 4251 3729 ต่อ 120 และ 122 โทรสาร 0 4251 3613