ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนครพนม จำกัด
ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินที่ให้กู้แก่สมาชิกสหกรณ์ (1 กันยายน พ.ศ. 2558)