รายงานการประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนครพนม จำกัด

รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 7/2558 (วันที่ 18 ธันวาคม 2558)
รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 8/2558 (วันที่ 22 มกราคม 2559)