คณะกรรมการอำนวยการ


1. นายพิชัย ซ้ายประทุม ประธานกรรมการ
2. ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ รองประธานกรรมการ คนที่ 2
3. นายเอกวัฒน์ โกศัลวัฒน เหรัญญิก
4. นางศุภกาญจน์จิรา พ่อยันต์

โทร. 042-532477-8 ต่อ 305,306


คณะกรรมการเงินกู้


1. นายปิยรัตน์ บุตรศรี ประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร สิงห์พรหมสาร กรรมการ
3. นางสาวปณัติดา สุทธิอาจ เลขานุการ

โทร. 042-532477-8 ต่อ 1040


คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์


1. นายพาทิศ คงโสมา ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ คะปัญญา กรรมการ
2. นางสาวอานันทพร ถึงแสง เลขานุการ

โทร. 042-503631