ที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนครพนม จำกัด


1. ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก
2. นายพัฒน์ธวัตร์ เอี่ยมสม
3. ผศ.ดร.ชัยยุทธ์ ศิริสุทธิ์