รายงานผลการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนครพนม จำกัด

สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557

สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558