ศูนย์ข้อมูลบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนครพนม

ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มการขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
เปิดรับเอกสารเชิงหลักการ (Concept paper) เรื่อง การติดตามภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓-๒๕๕๔
ประกาศผล "รายชื่อข้อเสนอการวิจัยที่ได้รับทุนงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ตามมติคณะรัฐมนตรี ประจำปี 2555"
ให้นักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยภายในคณะ , ทุนจากงบประมาณแผ่นดิน และจากแหล่งทุนต่าง ๆ ส่ง "ใบรับรองการนำผลงานวิจัยไปใชประโยชน์" ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2555
แบบฟอร์ม "การรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์" ผลงานวิจัย เพื่อนำสู่การเผยแพร่ต่อสาธารณชน
ประชาสัมพันธ์วิชาการยางพาราแห่งชาติ ครั้งที่ 3 หัวข้อ “ยางพาราไทยสู่ความมั่งคั่ง”
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ประเทศไทยกับภูมิอากาศโลกครั้งที่ 2 การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์สู่เศรษฐกิจสีเขียว
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ISPACS 2011 Intelligent Signal Processing and Communication Systems “The Decade of Intelligent and Green Signal Processing & Communications
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 11 ภายใต้หัวข้อ “Borderless E-Business for the Next Decade”


การประชุมสัมมนา

มหาวิทยาลัยนเรศวรขอเชิญส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2
The 2nd International Conference in Business Management and Information Sciences (ICB MIS)
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 3 “International Science, Social Science Engineering and Energy Conference 2011 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (I-SEEC 2011)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ขอเชิญส่งบทความวิจัยในการประชุมระดับนานาชาติครั้งที่ 8 (The 8th SMEs in a Global Economy Conference 2011 : Rising to the Global Challenge : Entrepreneurship and SMEs development in Asia
มหาวิทยาลัยบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ขอเชิญส่งบทความวิชาการนำเสนอในการประชุม International Conference on Advancement of Development Administration 2011 (ICADA 2011) เรื่อง “Governance and Poverty Reduction in Developing Countries”
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 4 The 4th Business Management Research Conference


การเผยแพร่บทความวิจัย

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2555
ขอเชิญส่งบทความวิชาการเข้าคัดเลือกเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวไทยเชิญร่วมเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ขอเชิญส่งบทความเพื่อจัดพิมพ์ในวารสารศรีปทุมปริทัศน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญส่งบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารรูสมิแล
ขอเชิญส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัยมทร.พระนคร
สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร Rangsit Journal of Arts and Sciences (RJAS)
มหาวิทยาลัยนเรศวรขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 2 สาขา คือ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


การเปิดรับข้อเสนอการวิจัย

1.สกว. เปิดรับทุนวิจัยยางพาราขนาดเล็ก ประจำปี 2555

2.สกว. เปิดรับทุนวิจัยยางพาราขนาดกลาง ประจำปี 2555

3.สกว.ขยายเวลารับข้อเสนอการวิจัย หัวข้อ
"การเปลี่ยนแปลงพัฒนาภูมิอากาศกับการพัฒนาที่ยั่งยืน" เป็นวันที่ 15 ธันวาคม 2555


4.มหาวิทยาลัยนครพนมเปิดรับข้อเสนอการ
วิจัย (แบบปกติ) ตามมติคณะรัฐมนตรี ประจำปี 2556


5.เครือข่ายบริหารการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เขต 2 ประกาศรับเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) เพิ่มเติม

6.สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประเด็นหัวข้อ “ผลการบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ภายใต้เจตนารมย์ที่กำหนดไว้”

7.สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ชุดโครงการ “การศึกษาเพื่อการพัฒนาคนและสังคม (รุ่น 1/2555)

8.สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ชุดโครงการ “แรงงาน : โครงสรร้างตลาดแรงงาน ผลิตภาพ และความเป็นธรรม (รุ่น 1/2555)

9.วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ทุนประเด็นเร่งด่วน 15 กลุ่มเรื่อง ประจำปี 2555

10.สำนักงานประสานชุดโครงการ
SME (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2555

แบบสำรวจความพึงพอใจ

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับเวบไซต์นี้
  ดีมาก
  ดี
  พอใช้
  แก้ไข/ปรับปรุง
  
 
 ผู้โหวต คน   ดูผลโหวต
บทคัดย่อ / บทความวิจัย

บทความวิจัย เรื่อง โครงการสร้างรูปแบบการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมไทยแสกแบบที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนแบบยั่งยืน กรณีศึกษา : บ้านอาจสามารถ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
A Tourism Model on Thai-Saek Cultural Home stays for Sustainable Economic Development : A Case Study at Ban Art-Samart, Art-Samart Sub-district, Muang District, Nakhon Phanom Province
บทความวิจัย เรื่อง การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมการทอผ้าของชุมชนไทยโส้อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
Knowledge Management on Local Wisdom of Tai-so Community Weaving Culture in Phone Sawan District, Nakhon Phanom Province
บทความวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคคลในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบและยั่งยืน จังหวัดนครพนม
บทความวิจัย เรื่อง การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลาง ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
บทความวิจัย เรื่อง การวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการวิสาหกิจผ้าทอพื้นบ้าน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างเป็นระบบและยั่นยืน จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร
A Research Project and Management System Development for Sustainable and Systematic Community Strength of the Small and Micro Community Enterprise of Traditional Weaving in Nakhon Phanom and Mukdaharn
บทสรุปย่อสำหรับผู้บริหาร ชุดโครงการวิจัยการจัดการความรู้เศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งตนเอง กลุ่มเกษตรกรทำไร่สับปะรด ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
แบบสรุปผู้บริหาร การสร้างเครือข่ายเส้นทางการท่องเที่ยว “หมู่บ้านวัฒนธรรมชนเผ่า” อารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor)