Nakhon Phanom University
วิสัยทัศน์
"มุ่งเน้นสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยให้ได้มาตรฐาน เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนมไปสู่ความเป็นเลิศในภูมิภาคและนานาชาติ"