Nakhon Phanom University
ประวัติความเป็นมา
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548  ตามความในมาตรา 9 โดยถือเป็นส่วนราชการ สังกัดสำนักงานอธิการบดี
     ปัจจุบัน กองนโยบายและแผน ได้จัดโครงสร้างภายใน ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายในความควบคุมดูแลของผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน โดยแบ่งงานออกเป็น 5 งาน ได้แก่
1.งานธุรการ 
2.งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ 
3.งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ 
4.งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง
5. งานการเงินและงานบัญชี