Nakhon Phanom University
Nakhon Phanom University

เอกสารดาวน์โหลด กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยนครพนม
บันทึกข้อความเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยนครพนม 29 มิ.ย. 65   9  ครั้ง
แบบติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ จากผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) มหาวิทยาลัยนครพนม (ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย)แบบติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ จากผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) มหาวิทยาลัยนครพนม (ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย)   8  ครั้ง
บันทึกข้อความติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของมหาวิทยาลัยนครพนม ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2565   6  ครั้ง
แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565))   13  ครั้ง
บันทึกข้อความติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน (12ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565))   5  ครั้ง
รายงานการจัดการความรู้บุคลากรสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   8  ครั้ง
รายงานผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) มหาวิทยาลัยนครพนม (ปรับปรุงข้อมูล ตามมติสภามหาวิทยาลัยนครพนมที่อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรับปรุงกลางปี)   5  ครั้ง
คำสั่งมหาวิทยาลัยนครพนม ที่ 4099/2565 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ. 2565 – 2569 ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยนครพนม   18  ครั้ง
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 65   96  ครั้ง
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   40  ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   51  ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) (รอบ 6 เดือน)   22  ครั้ง
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   18  ครั้ง
รายงานผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) มหาวิทยาลัยนครพนม   67  ครั้ง
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) มหาวิทยาลัยนครพนม   26  ครั้ง
รายงานผลการดำเนิน Workshop จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 65   77  ครั้ง
แบบฟอร์มผลการวิเคราะห์ SWOT มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบการพิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565 - 2569 ฉบับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   53  ครั้ง
แบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1- 2   24  ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ไตรมาส2/2565 (14. สถาบันวิจัยและพัฒนา )   27  ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ไตรมาส2/2565 (13. กองพัฒนานักศึกษา)   22  ครั้ง

ดูย้อนหลังทั้งหมด

นางสาวชนันท์กานต์ รามางกูร
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
Nakhon Phanom University