Nakhon Phanom University
Nakhon Phanom University

เอกสารดาวน์โหลด กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยนครพนม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 2563   9  ครั้ง
ยืนยันตัวชี้วัดแผนปฏิบัติ 2563   7  ครั้ง
แจ้งเวียนมติ กบง ครั้งที่ 4 เรื่องค่าไฟฟ้า   9  ครั้ง
ตารางการกำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปจป.2564 มหาวิทยาลัยนครพนม   5  ครั้ง
สำเนาของ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง   11  ครั้ง
แผนยุทธศาสตร์-5-ปี ปี-63-ฉบับผ่านความเห็นชอบจากสภาฯ ครั้งที่ 2-12 ธค 62   36  ครั้ง
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร แผนยุทธศาสตร์-5-ปี ปี-63- ฉบับผ่านความเห็นชอบจากสภา 12 ธค 62 -   15  ครั้ง
คำนำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี 60-64 ปี2563 ฉบับได้รับความเห็นชอบจาก สภา 12-2562 สามัญ 12 ธ.ค.62   14  ครั้ง
บันทึกแจ้งประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง แนวปฏิบัติตามมาตรการประหยัดฯ 63   28  ครั้ง
2.แบบรายงานผลการดำเนินงาน ระยะครึ่งแผน (2560-2562)   24  ครั้ง
ว4018 ลว 2 ธค 62 รายงานผลโครงการภายใต้นโยบายฯการพัฒนาสถาบันครอบครัว ระยะครึ่งปี ฯ   18  ครั้ง
เอกสาร-2_2-แผนงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-24-แผน (   31  ครั้ง
เอกสาร 1_2 Project Idea ภ.ตะวันออกเฉียงเหนือ   30  ครั้ง
แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการของจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   42  ครั้ง
แบบฟอร์มข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานประจำปี-2562-มหาวิทยาลัยนครพนม   45  ครั้ง
แผนปฏิบัติราชการ ปรับแผนกลางปี 2562   47  ครั้ง
แผนปฏิบัติราชการ ปรับแผนกลางปี 2561   27  ครั้ง
รายงานผลแผน 2560   28  ครั้ง
รายงานผลแผน 2561   34  ครั้ง
คำรับรองแผนปฏิบัติราชการ 2562   31  ครั้ง

ดูย้อนหลังทั้งหมด

นางสาวชลธิชา ศรีลาอ่อน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
Nakhon Phanom University