Nakhon Phanom University
Nakhon Phanom University

เอกสารดาวน์โหลด กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยนครพนม
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยนครพนม   1  ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ. 2565 - 2569 และแผนปฏิบัติรายการประจำปี มหาวิทยาลัยนครพนม   5  ครั้ง
แบบฟอร์มและตัวอย่างการเขียนภาระงานและตัวชี้วัดความสำเร็จของงานสายสนับสนุน (กองนโยบายและแผน)   15  ครั้ง
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569)   37  ครั้ง
บันทึกข้อความเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569)   17  ครั้ง
ตัวอย่าง TOR คำขอ 66   37  ครั้ง
แบบฟอร์มจัดทำคำขอประจำปีงบประมาณ 2566 ส่งคณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน   46  ครั้ง
หนังสือนำส่งแบบฟอร์มจัดทำคำขอประจำปีงบประมาณ 2566   31  ครั้ง
1. แบบสรุปโครงการประกอบการตรวจราชการแบบบูรณาการ   23  ครั้ง
2. แบบสรุปข้อมูลโครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวง และโครงการสำคัญตามนโยบายขแงผู้บริหาร   30  ครั้ง
dd3   49  ครั้ง
dd3   20  ครั้ง
dd3   19  ครั้ง
dd3   16  ครั้ง
dd3   18  ครั้ง
dd3   21  ครั้ง
aa   22  ครั้ง
png   30  ครั้ง
รายละเอียดประกอบงบทดลองเงินในงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564   37  ครั้ง
งบทดลองเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   35  ครั้ง

ดูย้อนหลังทั้งหมด

นางสาวชลธิชา ศรีลาอ่อน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
Nakhon Phanom University