Nakhon Phanom University
Nakhon Phanom University

เอกสารดาวน์โหลด กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยนครพนม
คำรับรองการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยนครพนม   7  ครั้ง
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ Reinventing University ปี 2565 (ฉบับปรับปรุง)   30  ครั้ง
คู่มือการประเมินการกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์   8  ครั้ง
เรื่องแจ้งรายละเอียดแผนที่นำทาง(Roadmap)การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒที่ยั่งยืน   11  ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (ต.ค.62-มี.ค.63)   282  ครั้ง
ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   222  ครั้ง
ประกาศแนวทางการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน   252  ครั้ง
ตารางกำหนดค่าเป้าหมาย OKRs มหาวิทยาลัยนครพนม   314  ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับเปรียบเทียบค่าเป้าหมายเมื่อสิ้นสุดแผน   200  ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับเปรียบเทียบค่าเป้าหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   142  ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   152  ครั้ง
แผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   195  ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงานตามประเด็น OKRs (จำนวนเรื่องดีๆ ที่สื่อสารสู่สังคม)   168  ครั้ง
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564 ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563สภาเห็นชอบ 12ธค 62   193  ครั้ง
รายงานผลแผนประจำปีงบป 2563 ไตรมาส 2   170  ครั้ง
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562   197  ครั้ง
แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยนครพนม (ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)   116  ครั้ง
หนังสือแจ้งเวียนให้ดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนมเชิงรุก   116  ครั้ง
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการในระบบ eMENSCR ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 9 เดือน   121  ครั้ง
แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 NPU-R 4.2 รอบ 9 เดือน   121  ครั้ง

ดูย้อนหลังทั้งหมด

นางสาวชลธิชา ศรีลาอ่อน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
Nakhon Phanom University