Nakhon Phanom University
Nakhon Phanom University

เอกสารดาวน์โหลด กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยนครพนม
แบบฟอร์มวิเคราะห SWOT มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   4  ครั้ง
แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างตัวชี้วัดยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 รอบที่ 1 (ต.ต. 62 - มี.ค. 63)   19  ครั้ง
แบบฟอร์มรายงานผลแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ยุทธศาสตร์ 5   10  ครั้ง
แบบฟอร์มรายงานผลแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ยุทธศาสตร์ 4   8  ครั้ง
แบบฟอร์มรายงานผลแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ยุทธศาสตร์ 3   10  ครั้ง
แบบฟอร์มรายงานผลแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ยุทธศาสตร์ 2   7  ครั้ง
แบบฟอร์มรายงานผลแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ยุทธศาสตร์ 1   11  ครั้ง
asd   11  ครั้ง
4. Info จังหวัดสะอาด   9  ครั้ง
3. กรอบการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 63   10  ครั้ง
2. แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสะอาด 63   10  ครั้ง
1. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 2562   10  ครั้ง
แบบฟอร์มรายงานผลแผนไตรมาส 2 ปีงบ 2563 ตามใบจัดสรร   32  ครั้ง
แบบฟอร์มรายงานผลแผนไตรมาส 2 ปีงบ 2563   24  ครั้ง
aaa   28  ครั้ง
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 2563   25  ครั้ง
ประกาศขยายระยะเวลาตามปฏิทินการประเมิน ITA 2563   21  ครั้ง
เอกสารรายละเอียดการประเมิน ITA 2563   22  ครั้ง
ปฏิทินการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยนครพนม (ITAS) 2563   28  ครั้ง
แผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) .doc   31  ครั้ง

ดูย้อนหลังทั้งหมด

นางสาวชลธิชา ศรีลาอ่อน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
Nakhon Phanom University