ประกาศ มหาวิทยาลัยนครพนม

:: ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนศึกษาต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบที่ 1)

:: ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนศึกษาต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบที่ 2)

:: ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน วิธีการคัดเลือก วิธีการอื่น เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชี เพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559

:: ประกาศสภามหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศสำหรับอาจารย์ประจำบรรจุใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐

:: ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนศึกษาต่อ ประจำปีงบประมาณ 2560

:: ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ให้ทุนศึกษาต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

:: ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับคุณวุฒิ และค่าตอบแทนตามคุณวุฒิ ของพนักงานมหาวิทยาลัย

:: ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่องรายชื่อวารสารทางวิชาการที่สภามหาวิทยาลัยยอมรับสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

:: ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี

:: ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์การทดลองปฏิบัติงานสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม

:: เรื่อง  ขยายเวลาการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการเขียนตำราและทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

:: หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม

:: ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบประสบการณ์ของพนักงานมหาวิทยาลัย

:: ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมนาคุณ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ในการดำเนินการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2552

:: ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์การทำสัญญาจ้าง การต่อสัญญาจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์

:: ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

:: ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2557  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

:: ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ที่มิได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ.2557  (เอกสารแนบท้าย)

:: ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ภาระงานขั้นต่ำของอาจารย์มหาวิทยาลัยนครพนม

:: ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การกำหนดสมรรถนะสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม

:: ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบของอาจารย์มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ.2555

:: ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับระดับชั้นงานของลูกจ้างประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม

:: ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่งของลูกจ้างประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม

 :: ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

:: หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน