กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยนครพนม

:: ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนศึกษาต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบที่ 1)

:: ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนศึกษาต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบที่ 2)

:: ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการเขียนตำรา หนังสือ และงานแปล ประจำปีงบประมาณ 2561

:: ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ให้ทุนเขียนตำรา หนังสือ และงานแปล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

:: ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การให้เงินรางวัลสำหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ หรือได้รับแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะ หรือได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

:: ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ให้ทุนศึกษาต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

:: ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติในการเสนอขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2559

:: ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ให้ทุนเขียนตำรา  หนังสือ และงานแปล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

:: ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การจ่ายเงินรางวัลสำหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ หรือได้รับแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะ หรือได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

:: ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการเขียนตำรา หนังสือและงานแปล ประจำปีงบประมาณ 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *