งานการเจ้าหน้าที่

มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ดังนี้

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ตรีภพ ชินบูรณ์  ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชา บริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชาการจัดการ สังกัด วิทยาลัยธาตุพนม ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *