นาย
Mr.
ธานี
ทุมประเสน
ประเภทบุคลากร : พนักงานตามสัญญา
ตำแหน่ง :อาจารย์
ประเภทการปฏิบัติงาน : ประเภทวิชาการ
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม