โปรดระบุเงื่อนไขการค้นหา

ระบบข้อมูลบุคลากรมหาวิทยานครพนม
 
การเข้าสู่ระบบทะเบียนข้อมูลบุคลากร
   
 ศึกษาคู่มือการบันทึกข้อมูล (กำลังจัดทำ)
   
 หน้าหลักของระบบทะเบียนบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม http://www.npu.ac.th/personnel
   
การกรอกข้อมูลและผ่านระบบทะเบียนข้อมูลบุคลากรทางเว็บไซต์ http://www.npu.ac.th/personnel/login.php
เข้าสู่ระบบ (Login) ได้โดยใช้ Username และ Password (0)
   
กรณีที่ Login ไม่ผ่าน ให้ติดต่อผู้รับผิดชอบงานระบบที่หมายเลขโทรศัพท์
   
042-532477 ต่อ 206 หรือ 207
 
ขอบเขตและกรอบการทำงานของระบบทะเบียนข้อมูลบุคลากร
   
 สืบค้นข้อมูลบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม
   
 สรุปรายงานจำนวนบุคลากร แยกตามสังกัด เพศ ประเภทบุคลากร
   
บุคลากรสามารถเข้าใช้ เพิ่มข้อมูล และแก้ไขข้อมูลส่วนตัวบางรายการได้ผ่านระบบทะเบียนข้อมูลบุคลากรทางเว็บไซต์ http://www.npu.ac.th/personnel/personnel/login.php
เข้าสู่ระบบ (Login) ได้โดยใช้ Username และ Password (เลขบัตรประชาชน และเลขท้าย 4 ตัวหลัง)
   
กรณีที่ Login ไม่ผ่าน ให้ติดต่อผู้รับผิดชอบงานบุคลากร กองกลาง มหาวิทยาลัยนครพนมที่หมายเลขโทรศัพท์
   
042-532477 ต่อ 206 หรือ 207
*/ ?>