ประวัติสถาบันภาษา

ประวัติและความเป็นมา
สภามหาวิทยาลัยนครพนม มีความเห็นให้มีการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยนครพนม ขึ้น เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) จัดการการเรียนการสอนกลุ่มวิชาภาษาในหมวดศึกษาทั่วไปตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 2) เป็นแหล่งเสริมสร้างการเรียนรู้และฝึกทักษะทางด้านภาษาให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพิ่มเติมจากการจัดการศึกษาตามหลักสูตรและแก่บุคคลทั่วไป 3) เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานและความรู้ทางด้านภาษาให้แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่ประสงค์จะได้หลักฐานยืนยันระดับความสามารถทางด้านภาษา เพื่อประโยชน์ในการศึกษาต่อหรือในการทำงาน 4) ให้บริการทางวิชาการด้านภาษาแก่บุคคลทั่วไปคลอบคลุมถึงการแปลเอกสาร การทำหน้าที่ล่าม การพัฒนาทักษะอื่นๆ แก่บุคลากรทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการเป็นศูนย์ข้อมูลทางด้านภาษา และ 5) การทำวิจัยด้านภาษาและสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาด้านภาษาของมหาวิทยาลัยและภูมิภาค

ปรัชญา
ศูนย์การพัฒนาและทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาในระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง
วิสัยทัศน์
สร้างพัฒนากำลังคนที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะการใช้ภาษาสากล
เป้าประสงค์
 • เป็นแหล่งเสริมสร้างการเรียนรู้ ฝึกทักษะทางด้านภาษา รวมถึงเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานความรู้ทางด้านภาษา ให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป
 • การทำวิจัยด้านภาษาและสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาด้านภาษาของมหาวิทยาลัยและภูมิภาค
 • ให้บริการทางวิชาการด้านภาษาแก่บุคคลทั่วไปครอบคลุมถึงการแปลเอกสาร การทำหน้าที่ล่าม การพัฒนาทักษะอื่น ๆ แก่บุคลากรทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการเป็นศูนย์ข้อมูลทางด้านภาษา า
 • เป็นเหล่งทำนุบำรุง ส่งเสริม เผยแพร่ และเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมของชุมชนในระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 • เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล
โครงสร้างองค์กร
พันธกิจ
 • การบริการวิชาการทางด้านภาษาให้แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอก
 • ศูนย์ทดสอบมาตรฐานความรู้ด้านภาษา
 • วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาการเรียนการสอนด้านภาษา
 • ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 • บริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล
เอกลักษณ์ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยนครพนม
เสริมสร้างความรู้ด้านภาษาสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
อัตลักษณ์ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยนครพนม
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 • มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นและสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
OPENING HOURS
วันจันทร์ - วันศุกร์
08:30 - 16:30
วันเสาร์ - วันอาทิตย์
Not Open
ADDRESS
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 330 ถนนอภิบาลบัญชา อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

If you have any question, feel free to call us

0-4251-1433