กิจกรรม บริหารจัดการความรู้ (KM) ระหว่าง สถาบันภาษา และศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยนครพนม (Greater Mekong Subregion Study Center) และฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนมนครพนม
119
ข่าวกิจกรรม

จากการจัดกิจกรรมบริหารจัดการความรู้ (KM) ระหว่าง สถาบันภาษา และศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยนครพนม (Greater Mekong Subregion Study Center) และฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนมนครพนม

ครั้งที่ 1 ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์  2563  เวลา 08.30  น.- 16.30 น. ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ สถาบันภาษา ได้แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) เพื่อจัดทำเป็นประกาศสถาบันภาษา และนำไปให้บุคลากรนำไปปฏิบัติตาม

ครั้งที่ 2 ในวันที่ 18 มีนาคม  2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2  เวลา 13.30 น. มีการรายงานความคืบหน้าผลการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)

ครั้งที่ 3 ในวันที่ 8 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2  เวลา 09.30 น.นั้น สถาบันภาษา ได้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเพื่อให้บุคลากรมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ดียิ่งขึ้น นั้น สถาบันภาษาขอแจ้งให้ทราบว่า บุคลากรได้ดำเนินการตามหัวข้อแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ดังนี้

1. บุคลากรเปิดใจเรียนรู้ที่จะฝึกฝนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้น (บุคลากรได้เปิดใจเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานคือได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลโครงการเสริมสร้างพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษซึ่งเป็นการเรียนการสอนแบบห้องเรียนและสอนออนไลน์)

2. สถาบันภาษาควรจัดหลักสูตรภาษาอังกฤษให้ตรงกับลักษณะงาน เช่น ภาษาอังกฤษเพื่อนักวิชาการเงินและบัญชี ภาษาอังกฤษเพื่อเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สถาบันภาษาได้จัดหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์คือโครงการเสริมสร้างพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษซึ่งบุคลากรได้เข้าร่วมเรียนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในครั้งนี้ด้วย)

3. มีการบักทึก VDO ในการอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นสื่อในการเรียนรู้ และทบทวนภายหลังอบรม

4. จัดกิจกรรมให้มีการฝึกสื่อสารภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาโดยตรง (จัดคอร์สระยะสั้นอบรมภาษาอังกฤษให้บุคลากรโดยเจ้าของภาษา)

5. บุคลากรมีการสร้างบุคลิกภาพที่เป็นมิตร พูดจาไพเราะ สบตาอย่างเป็นมิตรในการเจรจาต้อนรับผู้มาใช้บริการ (ปฏิบัติตามเรียบร้อย)

6. จัดกิจกรรม English day ในวันพุธ ของทุกสัปดาห์ ให้บุคลากรสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษในการทำงานและฟังเพลงภาษาอังกฤษ(ดำเนินการเรียบร้อย)

7. สร้างบรรยากาศในสำนักงานให้มีความเป็นนานาชาติ เช่น จัดมุมธงนานาชาติ จัดสถานที่ป้ายชื่อห้อง อุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ(ดำเนินการเรียบร้อย)

8. ผู้บริหารมีการสร้างแรงจูงใจเมื่อบุคลากรมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น เช่น ของรางวัล (ดำเนินการเรียบร้อย)

9. มีการประเมินศักยภาพภาษาอังกฤษด้านการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น  ๒ ครั้ง/ปี โดยมีรอบการประเมินดังนี้

    9.1 ก่อนการฝึกอบรม ประเมิน ในวันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. (ดำเนินการเรียบร้อย)

    9.2 หลังการฝึกอบรม ประเมิน ในวันอังคาร  ที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น.(ดำเนินการเรียบร้อยปรากฎว่าบุคลากรได้ผลคะแนนที่ดีขึ้นจากผลการประเมินก่อนการฝึกอบรม)

Related Article
OPENING HOURS
วันจันทร์ - วันศุกร์
08:30 - 16:30
วันเสาร์ - วันอาทิตย์
Not Open
ADDRESS
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 330 ถนนอภิบาลบัญชา อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

If you have any question, feel free to call us

0-4251-1433