ผู้ประเมินบทความปีที่5ฉบับที่2

 

 

ผู้ประเมินบทความ (Readers)
ประจำวารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 2
 
1. ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุญเจริญ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ธร สุนทรายุทธ มหาวิทยาลัยบูรพา 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ บุญเติม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.เผชิญ กิจระการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5. รองศาสตราจารย์ ดร.วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6. รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช โศภีรักข์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7. รองศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ ธีระวนิช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8. รองศาสตราจารย์.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9. รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา อารีรัตน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10. รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11. รองศาสตราจารย์ ดร.นิติพล ภูตะโชติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สระน้ำคำ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆ จรัณยานนท์ มหาวิทยาลัยมหิดล
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
17. พลอากาศโท วัชระ ฤทธาคนี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
18. ดร.วรพจน์ สิริวรรณสกุล มหาวิทยาลัยรังสิต