ผู้ประเมินบทความปีที่5ฉบับที่1

 

ผู้ประเมินบทความ (Readers)
ประจำวารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 1
   
1. ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุญเจริญ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริณา จิตต์จรัส มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ธร สุนทรายุทธ มหาวิทยาลัยบูรพา 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ประเสริฐ หกสุวรรณ มหาวิทยาลัยบูรพา
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ บุญเติม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6. รองศาสตราจารย์ ดร.รุจ ศิริสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7. รองศาสตราจารย์ ดร.นาฏสุดา ภูมิจำนงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล
8. รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช โศภีรักข์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9. รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรธิรา ผลงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
10. รองศาสตราจารย์.ดร.ชัยชาญ วงศ์สามัญ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11. รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา อารีรัตน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12. รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ไชยพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13. รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล อาจอินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรินทิพย์ รักษาสัตย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สระน้ำคำ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย เล็กเจริญ มหาวิทยาลัยรังสิต
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ โพธิสว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิวากร แก้วสว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
20. ดร.ผุสดี พลสารัมย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
21. ดร.ฉายรวี อนามธวัช-คีริก มหาวิทยาลัยมหิดล
22. ดร.กาญจน์ หงษ์มณีรัตน์ มหาวิทยาลัยนครพนม
23. ดร.วงกต ศรีอุไร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี