ผู้ประเมินบทความปีที่4ฉบับที่3

 

ผู้ประเมินบทความ (Readers)
ประจำวารสารปีที่ 4 ฉบับที่ 3
1. ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ  รุญเจริญ                                                   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ชัยเจริญ                                           มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมวรรณ  ประเสริฐเจริญสุข                   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา  อารีรัตน์                                       มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5. รองศาสตราจารย์ ดร.นิติพล  ภูตะโชติ                                       มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ธร  สุนทรายุทธ                                          มหาวิทยาลัยบูรพา 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.กิจบดี  ก้องเบญจภุช                                  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
8. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  ดำรงเกียรติศักดิ์                          มหาวิทยาลัยแม่โจ้
9. รองศาสตราจารย์ ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา                           มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10. รองศาสตราจารย์ ดร.รสชงพร  โกมลเสวิน                                 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
11. รองศาสตราจารย์ ดร.วิมลรัตน์  สุนทรโรจน์                               มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12. รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช  โศภีรักข์                                       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13. รองศาสตราจารย์ ยุพาวรรณ  วรรณวาณิชย์                                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14. รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล  อาจอินทร์                               มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมาน  เอกพิมพ์                                    มหาวิทยาลัยราขภัฏมหาสารคาม
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวลักษณ์  อภิชาติวัลลภ                   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรินทิพย์  รักษาสัตย์                    มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง                           มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริยา  ล้ำเลิศ                                        สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
20. ดร.สมปอง  ศรีกัลยา                                                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
21. ดร.ภูษิต  บุญทองเถิง                                                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม