ผู้ประเมินบทความปีที่4ฉบับที่2

 

ผู้ประเมินบทความ (Readers)
ประจำวารสารปีที่ 4 ฉบับที่ 2 
   
1. ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ  รุญเจริญ                                           มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน  ดอกไธสง                                   มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎวลัยอลงกรณ์ฯ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ธร  สุนทรายุทธ                                   มหาวิทยาลัยบูรพา
4. รองศาสตราจารย์ ดร.จิรรัตน์  ธีระวราพฤกษ์                        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5. รองศาสตราจารย์ ดร.อํานาจ  ธีระวนิช                                  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  ดำรงเกียรติศักดิ์                        มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์  บุญเติม                                    มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8. รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา  อารีรัตน์                                 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9. รองศาสตราจารย์ ดร.นิติพล  ภูตะโชติ                                 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10. รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  ไชยพันธุ์                          มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11. รองศาสตราจารย์ ดร.บัวพันธ์  พรหมพักพิง                        มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12. รองศาสตราจารย์ ดร.วิมลรัตน์  สุนทรโรจน์                        มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13. รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล  อาจอินทร์                          มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย  ตันศรีสกุล                        มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข  ภระมรทัต                           มหาวิทยาลัยนเรศวร
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรินทิพย์  รักษาสัตย์                      มหาวิทยาลัยขอนแก่น
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง                        มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช  สุทธิกุลสมบัติ                         มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
19. ดร.รักน้อย  อัครรุ่งเรืองกุล                                                   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
20. ดร.ภูษิต  บุญทองเถิง                                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม