ผู้ประเมินบทความปีที่4ฉบับที่1

 

ผู้ประเมินบทความ (Readers)
ประจำวารสารปีที่ 4 ฉบับที่ 1
   
1. ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ  รุญเจริญ                                         มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ธร  สุนทรายุทธ                                มหาวิทยาลัยบูรพา 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์  บุญเติม                                มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา  อารีรัตน์                               มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมวรรณ  ประเสริฐเจริญสุข         มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6. รองศาสตราจารย์ ดร.กัลปพฤกษ์  ผิวทองงาม                    มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  ปทุมนากุล                               มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลองศรี  พิมลสมพงศ์                      มหาวิทยาลัยนเรศวร
9. รองศาสตราจารย์ ดร.วิมลรัตน์  สุนทรโรจน์                        มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญวิชญ์  สมพงษ์ธรรม               มหาวิทยาลัยบูรพา
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง                          มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมาน  เอกพิมพ์                             มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรินทิพย์  รักษาสัตย์                     มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพัฒน์  เศรษฐ์สมบูรณ์                มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15. ดร.รักน้อย  อัครรุ่งเรืองกุล                                               มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16. ดร.มณเทียร  ชมดอกไม้                                                     มหาวิทยาลัยบูรพา
17. ดร.ภูษิต  บุญทองเถิง                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
18. ดร.ธงชัย  สวัสดิสาร                                                          มหาวิทยาลัยนครพนม