Archives

Nakhon Phanom University Journal 


วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 2

ถอยกลับ

วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
ประจำเดือน มกราคม – เมษายน 2555
NAKHON PHANOM UNIVERSITY JOUNRNAL Vol.2 No.1
January – April 2012

 

บทความวิจัย/วิชาการ

มีบทความวิจัย/วิชาการ จำนวน 16 ฉบับ

1 กระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
สำราญ วิเศษ


2 การศึกษาปัจจัยการผลิตในขั้นตอนการประกอบชุดจับยึดด้านบนที่ทำให้เกิดการ สั่นสะเทือนจากการหมุนของจานบันทึกข้อมูลด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
สรวุฒิ รุ่งพิพัฒนพงศ์, รศ.ดร.สุรเชษฐ์ ชุติมา และ ดร.อนันทวิทย์ ตู้จินดา

3 การเปรียบเทียบพฤติกรรมกล้าแสดงออกและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประวัติศาสตร์ เรื่อง ชาติไทยของเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ
วิราวรรณ บุญชวลิต, ดร.สุเทพ ทองประดิษฐ์ และ ดร.มนตรี อนันตรักษ์

4 แนวทางการไกล่เกลี่ยของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอโนนสัง สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต 1
ชัยณรงค์ ไชยโย, รศ.ดร.ชัญญา อภิปาลกุล และ ดร.ประยุทธ ชูสอน

5 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้้บริหารโรงเรียนกับความผูกพัน ต่อองค์์การของข้าราชการครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดนครพนม
ถิระนันต์ ฤทธิทิศ, ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ และ ผศ.ดร.วัลนิกา ฉลากบาง

6 การเปรียบเทียบความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์และความฉลาด ทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ ตามแนวคิดของเดอโบโน กับแบบปกติ
สายสุดา สุขวิพัฒน์, รศ.ศิริศักดิ์ จันฤาไชย และ ดร.สุมาลี ชูกำแพง

7 ความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จังหวัดสุรินทร์
ญาณิศา สู่ทรงดี และ ดร.สุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์

8 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบลัดดา และแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ศุภผล ไชยพันธุ์, ผศ.ดร.ประสาท เนืองเฉลิม และ ดร.ประยูร วงศ์จันทรา

9 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และ ความคงทนในการเรียนรู้ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้ ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ TAI และแบบปกติ
สุภาพร ไพรสณฑ์, รศ.ดร.ประสาท อิศรปรีดา และ ดร.มนตรี อนันตรักษ์

10 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคิดสร้างสรรค์และความพึงพอใจ ต่อวิชาศิลปะพื้นฐาน ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบซิปปากับแบบปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
สุชีลา เพชรแก้ว, รศ. ศิริศักดิ์ จันฤาไชย และ รศ.วิโรจน์ มุทุกันต์

11 การหมุนเวียนพนักงานเพื่อคุณภาพการปฏิบัติงานกองซ่อมบำรุงอากาศยาน ขั้นโรงงาน ฝ่ายช่างดอนเมือง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ปิยวรรณ ปฏิบัติ, ดร.พินันทา โรจน์รัตน์ศิริกุล และ รศ.ปภัสสร ผลเพิ่ม

12 การเปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เคมีอินทรีย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนแบบ 4 MAT กับที่ได้รับการสอนแบบปกติ
กฤษณา นันขันตี, ผศ.ดร.นงนิตย์ มรกต และ ดร.ชาติไทย แก้วทอง

13 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาเคมี เรื่อง ธาตุและสารประกอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และความพึงพอใจของนักเรียน ต่อการสอนที่มีการจัดกลุ่มนักเรียนและเรียงลำดับเนื้อหาสาระต่างกัน
ขจรศรี กันทรมงคล, ผศ.ดร.นงนิตย์ มรกต และ ดร.ณัฎฐาเนตร นันทบุตร

14 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำแบบเต็มรูปของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
สุระชัย มาปังโม, รศ.สุเทพ ลิ่มอรุณ และ ผศ.ดร.อัญชนา พานิช

15 การเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องสารและการเปลี่ยนแปลงของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างกลุ่มที่เรียนโดยวิธีการสอน แบบผสมผสาน กับวิธีการสอนแบบปกติ
จิรวดี ไทยสงคราม, ผศ. ดร.นงนิตย์ มรกต และ ดร.ณัฏฐาเนตร นันทบุตร

16 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องสารชีวโมเลกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD และแบบสืบเสาะหาความรู้
สุมาลี ประโคทัง, รศ.ดร.ประสาท อิศรปรีดา และ ดร.มนตรี อนันตรักษ์