Archives

Nakhon Phanom University Journal 


วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 8

ถอยกลับ

วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 8 ฉบับที่ 3
ประจำเดือน สิงหาคม – ธันวาคม 2561
NAKHON PHANOM UNIVERSITY JOUNRNAL Vol.8 No.3
August – December 2018
ผู้ตรวจสอบทางวิชาการ (Peer Review)

สารบัญ

 

บทความวิจัย/วิชาการ

มีบทความวิจัย/วิชาการ จำนวน 15 ฉบับ

1 ผลของโปรแกรมการเคลื่อนไหวทางกายที่มีต่อสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ ในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านดอนยานาง จังหวัดนครพนม
ศักดิ์ชัย ศรีสุข, จิระชัย คาระวะ, วัฒนพงษ์ คงสืบเสาะ, สุจิรา หงษามนุษย์, สุทธิรักษ์ วิเศษสังข์ และ นริศรา เปรมศรี6


2 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอนของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
พรรณี เรืองบุญ สมใจ ภูมิพันธุ์ และ เฉลย ภูมิพันธุ์3

3 การประเมินผลโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ณัฐวรรณ แย้มละมัย และ สุณี หงษ์วิเศษ

4 ผลการใช้สื่อแอนิเมชั่น อินโฟกราฟิก วิชาการสัมมนาคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษา ตามกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (SSPC)
อัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์

5 ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับ บทเรียนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ รายวิชาความเป็นครู
อุรสา พรหมทา และ สมชาย วงศา

6 การสังเคราะห์รูปแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สุวิสาข์ จรัสกมลพงศ์ ปรมะ แขวงเมือง วัชรี แซงบุญเรือง และ ศรีสุดา ด้วงโต้ด

7 ารพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอิเล็กทรอนิกส์เสมือนจริง : กรณีศึกษาศูนย์การเรียนรู้ ผ้าทอพื้นเมืองโบราณลาวซี ลาวครั่ง จังหวัดสุพรรณบุรี
เด่นเดือน เลิศทยากุล

8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมาตรฐานสากล จังหวัดอุบลราชธานี
พงษ์ลดา สังคพัฒน์ เสนอ ภิรมจิตผ่อง และ ณัฐกิตติ์ สวัสดิ์ไธสงค์

9 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อลงกต แสวงสุข จุฑามาส ชมผา และ จิตรกร โพธิ์งาม

10 การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยี อุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม
อรรถพล ทองวิทยาพรม จำนง วงษ์ชาชม และ สุทิศา ซองเหล็กนอก

11 การออกแบบนาฏมวยไทยกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ตรีธวัฒน์ มีสมศักดิ์ และ ปิยวดี มากพา

12 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดีของเยาวชนบนฐานพุทธธรรม ของภาคีการศึกษาและพระสอนศีลธรรม
ชลธิชา จิรภัคพงค์ ฉวีวรรณ สุวรรณาภา และพัฒน์นรี อัฐวงศ์

13 การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
สัจธรรม พรทวีกุล และ จิตราภรณ์ วงศ์คำจันทร์

14 รูปแบบการสอนแนวใหม่สำหรับการวัดในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน
สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง และ ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์

15 อนาคตภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระหว่าง พ.ศ.2559-2573
พระครูพนมปรีชากร แก้วบุตตา