Archives

Nakhon Phanom University Journal 


วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 8

ถอยกลับ

วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
ประจำเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2561
NAKHON PHANOM UNIVERSITY JOUNRNAL Vol.8 No.2
May – August 2018
ผู้ตรวจสอบทางวิชาการ (Peer Review)

สารบัญ

 

บทความวิจัย/วิชาการ

มีบทความวิจัย/วิชาการ จำนวน 15 ฉบับ

1 ประสบการณ์การปรับตัวของเยาวชนไทยที่ย้ายถิ่นติดตามมารดามาอาศัย ณ กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน
สุนิสา สุขีอัตตะ จิรสุข สุขสวัสดิ์ และ นิรนาถ แสนสา


2 บ้านภู : อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ผู้ไทกับการบริหารการพัฒนาในบริบท การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ยั่งยืน
พงศ์วิชญ์ เขียวมณีรัตน์ สพสันติ์ เพชรคำ ชนินทร์ วะสีนนท์ และ ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์

3 ความคิดเห็นของผู้ตัดสินฟุตบอลที่มีต่อปัจจัยการตัดสินฟุตบอลลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2 โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2558
กรีฑา พรหมเทพ จักริน ด้วงคำ วิรดี เอกรณรงค์ชัย วิระศักดิ์ กุลฉะวะ และ นันทภูมิ เกษลา

4 ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมกับโครงการด้านศิลปวัฒนธรรม ของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สุรชัย ทุหมัด กิตติคุณ แสงนิล และ ธีรวัฒน์ จันทึก

5 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินด้านการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วย ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
พิชิตชัย บุปผาโท และ ปรีชา วิหคโต

6 สภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพของครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอศรีสงคราม และอำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
สาวิตรี อภัยโส และ ศุภกร ศรเพชร

7 การพัฒนาแนวทางการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ภายในสถานศึกษาเอกชน สังกัดอัครสังฆมณฑลท่าแร่ หนองแสง
กิตติยา โพธสาเกตุ และ ธัชชัย จิตรนันท์

8 กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้แบบมืออาชีพสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภูมิภัทร กลางโคตร์ ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ำ วาโร เพ็งสวัสดิ์ และ พรเทพ เสถียรนพเก้า

9 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อรอนงค์ แสนคำ ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร วาโร เพ็งสวัสดิ์ และ วัลนิกา ฉลากบาง

10 การพัฒนาระบบบัญชีในการบริหารเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของกลุ่มเย็บผ้าฝ้ายพื้นเมือง บ้านกกไอ ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
สัจวัฒก์ วรโยธา มนัสดา ชัยสวนียากรณ์ วิลาสินี แสงคำพระ และ มงคล กิตติวุฒิไกร

11 การสร้างพิณอีสานโดยใช้กระบวนการและเทคนิคการสร้างกีตาร์
อดินันท์ แก้วนิล

12 พลวัตการนับถือผีของกลุ่มชาติพันธ์ลาวบ้านเนินสะอาดในบริบทสังคมสมัยใหม่
อธิราชย์ นันขันตี

13 บทบาทของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง ด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ณรงค์ศักดิ์ คูบุญญอารักษ์ พิสิฏฐ์ บุญไชย และ ไพบูลย์ บุญไชย

14 การสอนแบบโฟนิกส์เพื่อส่งเสริมการออกเสียงและความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ณัฐพล สุริยมณฑล

15 ยุทธศาสตร์การดำรงชีพของครัวเรือนเกษตรกรผู้ผลิตผ้าทอย้อมคราม ในเขตอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
เกรียงไกร ผาสุตะ และ กัญลยา มิขะมา