Archives

Nakhon Phanom University Journal 


วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 8

ถอยกลับ

วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
ประจำเดือน มกราคม – เมษายน 2561
NAKHON PHANOM UNIVERSITY JOUNRNAL Vol.8 No.1
January – April 2018
ผู้ตรวจสอบทางวิชาการ (Peer Review)

สารบัญ

 

บทความวิจัย/วิชาการ

มีบทความวิจัย/วิชาการ จำนวน 15 ฉบับ

1 คุณลักษณะความเป็นองค์กรที่ดีของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
วิทวัส บัวบาน พัฒนา สุขประเสริฐ และ สุวิสา พัฒนเกียรติ


2 ประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้แบบจำลอง Data Envelopment Analysis กรณีศึกษาหมวดธุรกิจเกษตร
ประภัสสร วารีศรี และ สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์

3 การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด
บังอร บุญปั้น

4 การเปลี่ยนแปลงของวงซายวายในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
วุฒิสิทธิ์ จีระกมล เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี และ เจริญชัย ชนไพโรจน์

5 อิทธิพลของพระเจนดุริยางค์ที่มีต่อการศึกษาดนตรีตะวันตกในประเทศไทย
บพิตร เค้าหัน เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี และ ไพศาล สุวรรณน้อย

6 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทิพวรรณ มีบุญ วาโร เพ็งสวัสดิ์ ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ำ และ วัลนิกา ฉลากบาง4

7 รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
งามทิพย์ มิตรสุภาพ ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ำ วาโร เพ็งสวัสดิ์ และ พรเทพ เสถียรนพเก้า

8 การใช้โปรแกรมบัญชีการเงินโรงเรียน ในการปฏิบัติงานการเงินในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
วิวัฒน์ อินทร์ติยะ ชาญวิทย์ หาญรินทร์ และ รชฏ สุวรรณกูฎ

9 การศึกษาสถานการณ์การค้าของผู้ประกอบการบริเวณ ด่านช่องจอม จังหวัดสุรินทร์
ณัฏฐ์ธนิน เอื้อศิลป์ และ ยุทธภูมิ ขุลาหล้า

10 คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ธนาวุฒิ ประกอบผล

11 ผลกระทบของคุณภาพรายงานทางการเงินที่มีต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
อุมาวดี เดชธำรงค์ และ นารีรัตน์ ภักดีศิริวงษ์

12 พุทธนวัตกรรมการพัฒนาระเบียบวินัยของเยาวชนไทย
สามารถ บุญรัตน์

13 ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำเชิงคุณธรรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง
สุทธิพงษ์ ทะกอง และ พระครูสุธีจริยวัฒน์

14 อิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การ และธรรมาภิบาลต่อประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
นพดล ไชยสุระ ชาติชัย อุดมกิจมงคล ปณิธี การสมดี และ สัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง

15 ตัวบ่งชี้ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง
วัสนัย ล้นเหลือ และ วิโรจน์ สารรัตนะ