Archives

Nakhon Phanom University Journal 


วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 8

ถอยกลับ

วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 8 ฉบับที่ 0
ประจำเดือน มกราคม – มีนาคม 2561
NAKHON PHANOM UNIVERSITY JOUNRNAL Vol.8 No.0
January – March 2018

 

บทความวิจัย/วิชาการ

มีบทความวิจัย/วิชาการ จำนวน 35 ฉบับ

1 การพัฒนาแบบบันทึกการส่งต่อผู้ป่วยหลังได้รับยาระงับความรู้สึก ในผู้ป่วยวิกฤตที่ใส่ท่อช่วยหายใจ
ชยาวรักษ์ สัจจวาณิชย์ และ ศิวพล ศรีแก้ว


2 การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด
วิทยา บุตรสาระ ยุพนา ลิงลม และ สำเนียง คำมุข

3 การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองภายใต้บริบทของโรงพยาบาลตติยภูมิ
สายนาท พลไชโย อมรวรรณ มาแสง และ บังอร เกิดแก้ว

4 พฤติกรรมการเตรียมอาหารปลอดภัยของสตรีตั้งครรภ์
เกสรา ศรีพิชญาการ วายุรี ลำโป และ ยุพิน เพียรมงคล

5 การพัฒนาศูนย์กลางบูรณาการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน โดยใช้ปัวต้นแบบระบบบริการการดูแลระยะยาวภายใต้บริบทของ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน
ณัฐภร ประกอบ ไพจิตรา ล้อสกุลทอง สมฤทธิ์ เนตรทิพย์ และ บุญถี่ ลือยศ

6 การส่งเสริมการนวดฝีเย็บแก่หญิงตั้งครรภ์ในแผนกฝากครรภ์
ตรีนุช คำทะเนตร และพัชนี สมกำลัง

7 การบริการสารสนเทศและการประเมินผล
บรรจง พลไชย และวิสัย คะตา

8 การจัดการความปวดของมารดาในระยะคลอดโดยไม่ใช้ยา
ประไพรัตน์ แก้วศิริ และ ดรัลรัตน์ เชื้อเมืองแสน

9 การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในการดูแลคนพิการและครอบครัวในระดับบริการปฐมภูมิ ร่วมกับสหวิชาชีพและภาคีเครือข่าย
ปิยรัตน์ ชูมี กีรติ กิจธีระวุฒิวงษ์ และ ลักคณา บุญมี

10 พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม
พิพัฒน์พงศ์ เข็มปัญญา

11 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ภาพพิมพ์ พรหมวงศ์

12 พฤติกรรมจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล
วิสัย คะตา วัลนิกา ฉลากบาง ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร และ พรเทพ เสถียรนพเก้า

13 ภาวะซึมเศร้าและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็ง เขตอำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ Depression and Quality of Life among Cancer Patients In the Chaiyaphum District Area, Chaiyaphum Province
อ้อยทิพย์ บัวจันทร์ ฐาติมา เพชรนุ้ย และ ธมลวรรณ สวัสดิ์สิงห์

14 บทบาทพยาบาลกับการจัดการรายกรณีผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้า
ละอองดาว คำชาตา เนาวรัตน์ เสนาไชย และ สุขมาพร พึ่งผาสุก

15 การประยุกต์ใช้แนวคิดการพยาบาลแบบองค์รวมในผู้ป่วยหลังผ่าตัด กระดูกสันหลังระดับเอว
อมรรัตน์ แสงใสแก้ว และ พัชนี สมกำลัง

16 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤฒพลังในผู้สูงอายุ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
หฤทัย กงมหา กรรณิการ์ หาญสูงเนิน วิไลพร รังควัต และ ประทุ่ม กงมหา

17 การประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการความกลัวในเด็กวัยก่อนเรียนที่ได้รับ สารน้ำทางหลอดเลือดดำ
สุชาดา ปราบมีชัย สมสมร เรืองวรบูรณ์ และ พัชนี สมกำลัง

18 รูปแบบการสร้างเสริมภาวะพลังในผู้สูงอายุ ใช้การมีส่วนร่วมของชุมชน
ประทุ่ม กงมหา และ กรรณิการ์ หาญสูงเนิน

19 ความต้องการบริการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลในจังหวัดอุบลราชธานี
ญาณี แสงสาย สุภารัตน์ พิสัยพันธุ์ นันทรียา โลหะไพบูลย์กุล และ กิตติยาพร จันทร์ชม

20 สื่อสำหรับเผยแพร่สารสนเทศสุขภาพ
บรรจง พลไชย และ ณัติยา พรหมสาขา ณ สกลนคร

21 อุปสรรคการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าในชุมชน
วิรมณ กาสีวงศ์ และ สุประวีณ์ คงธนชโยพิทย์

22 การออกแบบและการกำหนดค่าแบบสอบถามชนิดผู้ตอบอ่านและตอบเอง
วิริยา โพธิ์ขวาง-ยุสท์ เพ็ญศรี ทองเพชร และ เยาวลักษณ์ มีบุญมาก

23 การสร้างเครือข่ายสุขภาพในชุมชนเพื่อการส่งเสริมสุขภาพจิตและ ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ
สมเกียรติ สุทธรัตน์

24 สมรรถนะสากลของวิชาชีพพยาบาล: สาระที่จำเป็น
สมสมร เรืองวรบูรณ์ และ สุชาดา ปราบมีชัย

25 การเสริมสร้างพลังอำนาจกับการดูแลสุขภาพคนพิการทางสติปัญญา: บทเรียนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพื่อฟื้นฟูสุขภาพคนพิการ
ชัยวัฒน์ อินไชยา , เบญจยามาศ พิลายนต์, สงกรานต์ นักบุญ, สมสมร เรืองวรบูรณ์, ชิณกรณ์ แดนกาไสย และ ปฐมพร ปานลักษณ์

26 ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ
สมเกียรติ สุทธรัตน์ และ ปาริชาติ เมืองขวา

27 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคอ้วนของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ปัทมาภรณ์ เจริญนนท์ และ ลัดดาวัลย์ กงพลี

28 ความสัมพันธ์ระหว่างการแสวงหาอาหารว่างและการส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย เขตอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
กริช เรืองไชย และ อภิญญา อุตระชัย

29 ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในสังคมวัฒนธรรมอีสาน
มะยุรี วงค์กวานกลม

30 สมรรถนะด้านการสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา2558วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
สกาวรัตน์ ไกรจันทร์

31 การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน
อมร สุวรรณนิมิตร นงเยาว์ มีเทียน และ สุภาพร อาญาเมือง

32 การพัฒนาระบบบริการในการมีส่วนร่วมของชุมชนและทีมสหสาขาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้านสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
บรรณฑวรรณ หิรัญเคราะห์

33 การศึกษาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
อรุณี ทอมป์สัน

34 การพัฒนาบริการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุแบบบูรณาการ 3 ภาคี (สุขภาพ สังคม และชุมชน) ในบริบทของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน
ไพจิตรา ล้อสกุลทอง ณัฐภร ประกอบ และ วรัชญา ไชยศิลป์

35 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ พฤติกรรมการบริโภคขนมและเครื่องดื่มรสหวานและภาวะโภชนาการของในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
อภิญญา อุตระชัย และกริช เรืองไชย