Archives

Nakhon Phanom University Journal 


วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 7

ถอยกลับ

วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
ประจำเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2560
NAKHON PHANOM UNIVERSITY JOUNRNAL Vol.7 No.2
May – August 2017
ผู้ตรวจสอบทางวิชาการ (Peer Review)

สารบัญ

 

บทความวิจัย/วิชาการ

มีบทความวิจัย/วิชาการ จำนวน 16 ฉบับ

1 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังโดยการประยุกต์ ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สุกานดา กลิ่นขจร และ ขวัญกมล ดอนขวา


2 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกทำเลที่ตั้งตามความคิดเห็นของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต ขนาดกลางในจังหวัดหนองคาย
ปริฉัตร วงศ์ปัจฉิม

3 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับธรรมาภิบาลของผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
นิษฐ์วดี จิรโรจน์ภิญโญ

4 การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหาร โรงเรียนเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประภัสสร บุญบำเรอ, จำนง วงษ์ชาชม, วัลนิกา ฉลากบาง และ ทะนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ำ

5 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของครู ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา สังกัดมหาเถรสมาคม
พระเอกลักษณ์ เพียสา, วาโร เพ็งสวัสดิ์, วัลนิกา ฉลากบาง และ พรเทพ เสถียรนพเก้า

6 ปัจจัยการบริหารองค์กรที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของศูนย์ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดนครพนม
ชุลีพร บริเอก, สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ และ กัลยา มิขะมา

7 สตรีชนชั้นสูงในราชสำนักกับคุณูปการด้านศิลปะการแสดง
เกิดศิริ นกน้อย อุรารมย์ จันทมาลา และ ปัทมาวดี ชาญสุวรรณ3

8 แนวคิดการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย
มนูศักดิ์ เรืองเดช และ นราพงษ์ จรัสศรี

9 อิทธิพลของชื่อเสียงองค์กรต่อความภักดีในแบรนด์
กฤชณัท แสนทวี

10 รายการขายสินค้าตรงทางโทรทัศน์กับการรู้เท่าทันสื่อมวลชน ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
สุภา พนัสบดี และ สรรเพชญ พนัสบดี

11 ดนตรีพม่าในการแสดงพระธรรมเทศนา : กรณีศึกษาวงซายวายคณะเซ่ยเมี๊ยะโจว วัดไทยวัฒนาราม ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
สำเริง ปานดิษฐ์, และ รุจี ศรีสมบัติ

12 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนด้วยโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)
วัชราภรณ์ ถ้ำกลาง และ สุมาลี ชัยเจริญ

13 ความมั่นคงของครัวเรือนแรงงานย้ายถิ่นในภาคอีสานไปทำงานต่างประเทศ
ปิยพงษ์ บุญกว้าง, และ ดุษฎี อายุวัฒน์

14 การเปรียบเทียบพัฒนาการของเด็กปฐมวัยระหว่างกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านกับ กิจกรรมการเล่านิทาน
สุวรรณภา สุวรรณเพ็ชร ศิริดา บุรชาติ และ ปรีชา อุยตระกูล

15 การวิจัยแบบผสมผสาน
วัลนิกา ฉลากบาง

16 รายการขายสินค้าตรงทางโทรทัศน์กับการรู้เท่าทันสื่อมวลชน ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
สุภา พนัสบดี และ สรรเพชญ พนัสบดี