Archives

Nakhon Phanom University Journal 


วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 7

ถอยกลับ

วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
ประจำเดือน มกราคม – เมษายน 2560
NAKHON PHANOM UNIVERSITY JOUNRNAL Vol.7 No.1
January – April 2017
ผู้ตรวจสอบทางวิชาการ (Peer Review)

สารบัญ

 

บทความวิจัย/วิชาการ

มีบทความวิจัย/วิชาการ จำนวน 16 ฉบับ

1 การพัฒนาตัวบ่งชี้จิตวิญญาณความเป็นครู ของครูสังกัดสำานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อมรรัตน์ แก่นสาร วัลนิกา ฉลากบาง วาโร เพ็งสวัสดิ์ และ พรเทพ เสถียรนพเก้า


2 ผลของการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวต่อสุขภาพจิตและความฉลาดทางอารมณ์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ไกรฤกษ์ ศิลาคม และ หัสดิน แก้ววิชิต

3 ผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ภายใต้สภาพแวดล้อมทางการเรียนเสมือนจริงสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
วัชรี แซงบุญเรือง, ประวิทย์ สิมมาทัน และ กนก สมะวรรธนะ

4 อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดบริการต่อคุณค่าตราสินค้า ความพึงพอใจ และความภักดีของลูกค้าบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร
อัมพล ชูสนุก, วิศรุต นาคะเกศ, ฉวีวรรณ ชูสนุก และวิทยา ภัทรเมธากุล

5 ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของค่านิยมหลักด้านการผลิต การมุ่งด้านการตลาด และการจัดการนวัตกรรมของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน ในเขตอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
ภาศิริ เขตปิยรัตน์

6 แรงผลักดันในการดำเนินการ เทคโนโลยีสะอาด กิจกรรมห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงานของอุตสาหกรรมสีเขียวในประเทศไทย
พรทิพย์ รอดพ้น และ บัณฑิต ผังนิรันดร์

7 สื่อใหม่กับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการสื่อข่าว
ณัฏฐ์ชดา วัฒนาชัยผล

8 ประเพณีเช็งเม้ง : คุณค่าที่มีต่อสังคมในเมืองหาดใหญ่
พงษ์ทัช จิตวิบูลย์ และ ปัญญา เทพสิงห์

9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวชายแดนไทย-กัมพูชาบริเวณจังหวัดศรีสะเกษ ภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง
จาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์, มาลี ไชยเสนา และ สุวภัทร ศรีจองแสง

10 การประยุกต์และออกแบบสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงของนาฏศิลป์ไทยและกัมพูชา
ชัยณรงค์ ต้นสุข ปัทมาวดี ชาญสุวรรณ และ อุรารมย์ จันทมาลา

11 การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
เพชรปาณี อินทรพาณิชย์ สำราญ กำจัดภัย และสมพร หลิมเจริญ

12 การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความตระหนักและพฤติกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนม เขต 1
ศุภเดช พัฒธาญานนท์, พจมาน ชำนาญกิจ และ ประยูร บุญใช้

13 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทน และความพึงพอใจในการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนแบบบทเรียนเว็บเควสท์กับ การจัดการเรียนรู้แบบดั้งเดิม
วสันต์ คำเขียว, พิจิตรา ธงพานิช และ พรศักดิ์ ยตะโคตร3

14 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการป่าชุมชนในพื้นที่ชายแดน
ภาวดี ทะไกรราช

15 การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในสังคมหลังชาวนาอีสาน กรณีศึกษานัยสำคัญต่อสังคมการเมืองไทยในปัจจุบัน
ประจวบ จันทร์หมื่น และ สมชัย ภัทรธนานันท์

16 การมีส่วนร่วมของชาวไทยภูเขาเผ่าลัวะที่มีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นที่ธรรมชาติ : กรณีศึกษา โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริภูพยัคฆ์ จังหวัดน่าน
RETRACTED ธรรศพงษ์ วงษ์สวัสดิ์ และปัญญา เนื่องจากจ้อย RETRACTED