Archives

Nakhon Phanom University Journal 


วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 6

ถอยกลับ

วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 6 ฉบับที่ 3
ประจำเดือน กันยายน – ธันวาคม 2559
NAKHON PHANOM UNIVERSITY JOUNRNAL Vol.6 No.3
September – December 2016
ผู้ตรวจสอบทางวิชาการ (Peer Review)

สารบัญ

 

บทความวิจัย/วิชาการ

มีบทความวิจัย/วิชาการ จำนวน 15 ฉบับ

1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การใช้เว็บเครือข่ายเพื่อค้นหาเส้นทางสนามกีฬา ในมหาวิทยาลัยนเรศวรของนิสิตสาขาพลศึกษาและ วิทยาศาสตร์การออกกำาลังกาย
ปัญญา สังขวดี


2 การศึกษาสมรรถภาพทางกาย และสุขภาพทางจิตในกลุ่มผู้สูงอายุ กรณีศึกษาผู้สูงอายุในเขตเมือง จังหวัดนครพนม
นริศรา เปรมศรี สุทธิรักษ์ วิเศษสังข์, ประชาชาติ อ่อนคำ, วัฒนพงษ์ คงสืบเสาะ และ ชยานนท์ อวิคุณประเสริฐ

3 มโนทัศน์เรื่อง “อำนาจ” ในวรรณกรรมอิงพงศาวดารจีนเรื่อง “เลียดก๊ก”
บาหยัน อิ่มสำราญ

4 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบและอัตลักษณ์ของโขนธรรมศาสตร์
กรินทร์ กรินทสุทธิ์

5 ปัจจัยการตลาดที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของจังหวัดนครพนม
จิรวรรณ ดีประเสริฐ

6 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อรัญญา ชนะเพีย, วาโร เพ็งสวัสดิ์, วัลนิกา ฉลากบาง และ ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ำ

7 การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นภาวะผู้นำเชิงปฏิบัติการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
ทินกร ภาคนาม, วาโร เพ็งสวัสดิ์, ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร และ วัลนิกา ฉลากบาง

8 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยคุณภาพครูที่ส่งผลต่อ คุณลักษณะของนักเรียนในช่วงต้นของศตวรรษที่ 21
สุทธิชัย ผ่านสุวรรณ, วัลนิกา ฉลากบาง, วาโร เพ็งสวัสดิ์ และพรเทพ เสถียรนพเก้า

9 การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผล โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พิชิต โกพล, ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร, วาโร เพ็งสวัสดิ์ และ วัลนิกา ฉลากบาง

10 การพัฒนาระบบการเรียนโดยใช้ชุมชนเสมือนจริงเป็นฐาน ที่ส่งเสริมความรู้และสมรรถนะ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ของนักศึกษาครูในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
สุวิสาข์ เหล่าเกิด, สุทธิพงศ์ หกสุวรรณ และวชิระ อินทร์อุดม

11 การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูวิชาชีพในศตวรรษที่ 21
วันเพ็ญ นันทะศรี

12 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ไอซีทีเป็นฐานร่วมกับแนวคิด คอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
วรรณิกา ชาญพิชญาพรวัฒน์, ภูมิพงศ์ จอมหงษ์ พิพัฒน์ และ เพลินพิศ ธรรมรัตน์

13 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพด้านการจัดการเรียนรู้สำหรับ ครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จารุวรรณ มโนมัยกิจ, ภูมิพงศ์ จอมหงษ์พิพัฒน์ และ ประยูร บุญใช้

14 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมวิจารณญาณและ ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
ปวิดา โพธิ์ทอง, สุพัตรา จันทร์สุวรรณ, สุนทรี ขะชาตย์ และ เสาวลักษณ์ ศรีโพธิ์

15 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหา โดยใช้โปรแกรม The Geometer ‘ s sketchpad เป็นเครื่องมือช่วยในการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
วิธินี บัวเผื่อน และ เกื้อจิตต์ ฉิมทิม