Archives

Nakhon Phanom University Journal 


วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 6

ถอยกลับ

วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
ประจำเดือน มกราคม – มีนาคม 2559
NAKHON PHANOM UNIVERSITY JOUNRNAL Vol.6 No.1
January – March 2016
ผู้ตรวจสอบทางวิชาการ (Peer Review)

สารบัญ

 

บทความวิจัย/วิชาการ

มีบทความวิจัย/วิชาการ จำนวน 15 ฉบับ

1
Jittiya Suranarakul, Tanapat Suranarakul and Prayat Srikote


2 The Relationship between Leadership Behaviors and Motivation, Organizational Commitment and Job Satisfaction
Thitisak Duadsuntia and Amnaj Theeravanich

3 การดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหว้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
สุพัตรา ตาดม่วง สฎายุ ธีระวณิชตระกูล และเวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร

4 การสังเคราะห์รูปแบบสภาพแวดล้อมทางการเรียนเสมือนจริงบนเว็บตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
วัชรี แซงบุญเรือง ; ประวิทย์ สิมมาทัน ; กนก สมะวรรธนะ

5 ลิลิตพระลอ : การเสริมสร้างการเรียนรู้และจริยธรรมทางสังคม
ฉวีวรรณ สุวรรณาภา และ พัฒน์นรี อัฐวงศ์

6
อัจฉราพร ใครบุตร และ วิไลศักดิ์ กิ่งคำ

7 ดนตรีนาเสป คณะอัลอามีน กรุงเทพมหานคร
ภัทร น้ำวล วีระ พันธุ์เสือ และ ชนิดา ตังเดชะหิรัญ

8 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับบทบาทของผู้ดูแลในการดูแลผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม
เจริญชัย หมื่นห่อ และ สุพรรณี พูลผล

9 กลยุทธ์การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อเตรียมการเข้าร่วมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เอกรัตน์ เอกศาสตร์ สุรัตน์ หงษ์ไทย วิภาวี พูลทวี และ อิศริย์ เดชตานนท์

10 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
วชิรดล คำศิริรักษ์ อุษา ปราบหงษ์ และ ถาดทอง ปานศุภวัชร

11 พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนกรณีศึกษา รายวิชาการใช้โปรแกรมกราฟิก ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
ปิยะธิดา สมบูรณ์ธนากร วิชญวัชญ์ เชาวนีรนาท และ สุภาพ กัญญาคำ

12 การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ โดยบูรณาการแนวคิดการรับรู้ความสามารถตนเอง และการกำกับตนเอง เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการจัดการเรียน การสอนของครู วิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม
เอนก นรสาร ;สำราญ กำจัดภัย ; พจมาน ชำนาญกิจ

13 ความร่วมมือของผู้มีส่วนได้เสียและแผนธุรกิจที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนกลุ่มวิสาหกิจ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ให้มีความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
ชุติมันต์ สะสอง และ บุญฑวรรณ วิงวอน

14 อิเหนา : วีรบุรุษนักรักและนักรบ
ศศิรัศมิ์ สินธุวณิก

15 รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของทีมคุณภาพที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วราภรณ์ ชาเรืองเดช ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ำ3 และ วัลนิกา ฉลากบาง