Archives

Nakhon Phanom University Journal 


วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 5

ถอยกลับ

วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 5 ฉบับที่ 3
ประจำเดือน กันยายน – ธันวาคม 2558
NAKHON PHANOM UNIVERSITY JOUNRNAL Vol.5 No.3
September – December 2015
ผู้ตรวจสอบทางวิชาการ (Peer Review)

สารบัญ

 

บทความวิจัย/วิชาการ

มีบทความวิจัย/วิชาการ จำนวน 15 ฉบับ

1 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการคิดและการตัดสินใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ชยานนท์ ฮมแสน , สุปรีชา วงศ์อารีย์ และ จาตุรนต์ สุขุมาลพงษ์


2 พฤติกรรมวัยรุ่นติดเกมส์ออนไลน์จนก่อคดีลักทรัพย์: กรณีศึกษา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
จารีศรี กุลศิริปัญโญ

3 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับวัฒนธรรมองค์กรลักษณะสร้างสรรค์ของโรงเรียนในจังหวัดนครพนม
ประจักษ์ ทามี, จงใจ เตโช และ นันทวัน เอื้อวงศ์กูล

4 การศึกษาสภาพการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของนักวิชาการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดมหาสารคาม
เชวงศักดิ์ เทวะสิงห์, สมชาย วงษ์เกษม และ จำเนียร พลหาญ

5 การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพชีวิตครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
นิตยา พรมพินิจ, วัลนิกา ฉลากบาง และ พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์

6 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพ การสอนของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ศรีประไพร พลเยี่ยม และ สมใจ ภูมิพันธุ์

7 สมรรถนะประจำสายงานของครู ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครพนม
พระมหายุทธนา ตุ้มอ่อน, รชฏ สุวรรณกูฏ และ สุเทพ ทองประดิษฐ์

8 การบริหารความเสี่ยงด้านการเงินของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ช่อผกา บรรทะโก และ ประสาท อิศรปรีดา

9 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเครือข่ายวังยางพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ประวีณา คำมูล และ รชฏ สุวรรณกูฏ

10 ความสัมพันธ์ระหว่างแบบผู้นำกับการจัดการความขัดแย้งของ ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดนครพนม
กมลชนก ศรีวงศา, วรวุฒิ อินทนนท์ และ ประยูร เทพพิทักษ์ศักดิ์

11 การศึกษาพฤติกรรมการใช้เฟสบุ๊ค และระบบเอ็นพียูอีเลิร์นนิ่งในการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยนครพนม: กรณีศึกษานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ยุวนุช กุลาตี และ พัชรนิกานต์ พงษ์ธนู

12 แนวทางการพัฒนาบทเรียนแสวงรู้เพื่อการส่งเสริม การรู้สารสนเทศของผู้เรียนระดับอุดมศึกษา
กัมปนาท คูศิริรัตน์ และ กอบสุข คงมนัส

13 การศึกษาวงดนตรีหล่อโก้ว สมาคมฮั่วเคี้ยวเฮียบหวย อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
กฤดิ์มณี พลประถม, รุจี ศรีสมบัติ และ กาญจนา อินทรสุนานนท์

14 ปัญหาการบริหารงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง
นรรธพงศ์ ใคร่เครือ และ นันทยา บุตรสิน

15 การประเมินพัฒนาการทั้งระบบ : การประยุกต์ใช้วิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
สรร ธงยศ