Archives

Nakhon Phanom University Journal 


วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 5

ถอยกลับ

วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
ประจำเดือน มกราคม – เมษายน 2558
NAKHON PHANOM UNIVERSITY JOUNRNAL Vol.5 No.1
January – April 2015
ผู้ตรวจสอบทางวิชาการ (Peer Review)

สารบัญ

 

บทความวิจัย/วิชาการ

มีบทความวิจัย/วิชาการ จำนวน 15 ฉบับ

1 ชนชั้นและยุคสมัยการเมืองการปกครองไทย
จิตติมา อานสกุลเจริญ


2 รูปแบบการพัฒนาการผลิตมันเส้นสะอาดสำหรับเกษตรกร
น้ำ คำมุลตรี เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ จินดา ขลิบทอง และ สมเกียรติ กสิกรานันท์

3 การมีส่วนร่วมของชาวไทยภูเขาเผ่าลัวะที่มีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในเขตพื้นที่ป่าธรรมชาติ : กรณีศึกษา โครงการสถานีพัฒนาการเกษตร ที่สูงตามพระราชดำริภูพยัคฆ์ จังหวัดน่าน
ธรรศพงศ์ วงษ์สวัสดิ์ และ ปัญญา เนื่องจากจ้อย

4 การพัฒนาตลาดการค้าชายแดนไทย-กัมพูชากรณีศึกษาตลาดการค้าชายแดนช่องจอม จังหวัดสุรินทร์
มณีรัตน์ การรักษ์

5 รูปแบบการเสริมสร้างเครือข่ายทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการบริหารจัดการ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดหนองบัวลำภู
พิตรพิบูล ไชยเมือง สังคม ศุภรัตนกุล ประจญ กิ่งมิ่งแฮ และ ณัฐ อมรภิญโญ

6 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของสมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาภายใต้กรอบปฏิญญาอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นภัสมน นันทมัจฉา ช่อเพชร เบ้าเงิน และ สมบัติ คชสิทธิ์

7 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางการศึกษากับแรงจูงใจในการเรียน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
นันทพัทธ์ โนนศรีเมือง และ อำภาศรี พ่อค้า

8 การเปรียบเทียบการใช้สารสนเทศเพื่อการค้นคว้าทางด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ : กรณีศึกษาคณะสถาปัตยกรรม 3 มหาวิทยาลัย
ลาวัณย์ ค้าขาย

9 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะด้านฐานสมรรถนะวิชาชีพ ในรายวิชา คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Excel 2007 สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายแบบ T5 Model กับการเรียนแบบปกติ
รัชฎาภรณ์ ขนานแข็ง สุทธิพงศ์ หกสุวรรณ และ อัชชา เขตบำรุง

10 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ วิชาสุขศึกษา เรื่องเพศกับวัยรุ่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้ชุดสื่อประสม และการเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายแบบผสมผสาน
อรอนงค์ บุญกาญจน์ สุทธิพงศ์ หกสุวรรณ และ อัชชา เขตบำรุง

11 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในกิจกรรมการเรียนรู้ แบบวัฏจักร (4 MAT) เรื่อง กฎหมายกับการดำเนินชีวิตประจำวัน สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มาริสา แสนสุข และ มนตรี อนันตรักษ์

12 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางเรียนและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเรื่อง ทักษะการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโต้ตอบ ทางสรีระและการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบจิ๊กซอร์
อรพินทร์ เพียพล ทัศนา ประสานตรี และ มนตรี อนันตรักษ์

13 การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชนของสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
นิรมล ชาสงวน มนตรี อนันตรักษ์ และ สุเทพ ทองประดิษฐ์

14 การดำเนินการตามแนวการปฏิรูปการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนม เขต 1
วีระพงษ์ อุปแก้ว และ สุเทพ ทองประดิษฐ์

15 การประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอธาตุพนม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ดวงจันทร์ ประเคนคะชา รชฏ สุวรรณกูฏ และ สุเทพ ทองประดิษฐ์