Archives

Nakhon Phanom University Journal 


วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 4

ถอยกลับ

วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 4 ฉบับที่ 3
ประจำเดือน กันยายน – ธันวาคม 2557
NAKHON PHANOM UNIVERSITY JOUNRNAL Vol.4 No.3
September – December 2014

 

บทความวิจัย/วิชาการ

มีบทความวิจัย/วิชาการ จำนวน 15 ฉบับ

1 ความคิดเห็นของคณาจารย์ที่มีต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนส่วนกลาง
สันต์ชัย พูลสวัสดิ์


2 การกระทำความผิดของครูที่มีผลกระทบต่อประชาชนตามพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาพุทธศักราช 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2551
บุญเลิศ โพธิ์ขำ

3 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมรายวิชาเพิ่มเติมสาระท้องถิ่น เรื่องประเพณีที่สำคัญ ของบ้านท่าแร่สกลนคร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ณัฐิยา ศิริสวัสดิ์

4 การจัดการแรงงานเพื่อคุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงานต่างด้าว สัญชาติพม่า ในจังหวัดสมุทรสาคร
จำรัส อึ้งศรีวงษ์, วัชระ ยาคุณ, พลศักดิ์ จิรไกรศิริ และ กรเอก กาญจนาโภคิน

5 รูปแบบกระบวนการบริหารที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พันวนา พัฒนาอุดมสินค้า และ สุวรรณ นาคพนม

6 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยกว๋างบิ่น ประเทศเวียดนาม
Mai Xuan Hung, Subchat Untachai and Somkid Sroinam

7 การรับรู้ภาพลักษณ์ดนตรีกู่เจิงของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
ศุภชัย ภิญญธนาบัตร และ ปริยา รินรัตนากร

8 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อพัฒนาทักษะด้านฐานสมรรถนะวิชาชีพ เรื่องงานเครื่องยนต์ดีเซล ของนักเรียนสาขาวิชาช่างยนต์ ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 2 ที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปร่วมกับบทเรียนสำเร็จรูป ของบริษัทตรีเพชร กับการเรียนแบบปกติ
นภัทร เพ็ชรศรีกุล, เผชิญ กิจระการ และ จารุณี ซามาตย์

9 การเปรียบเทียบผลการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ระบบเครือข่าย และการใช้อินเทอร์เน็ต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยบทเรียนที่ใช้ เว็บเทคโนโลยีแบบ Big six skills กับการสอนปกติ
สุพัตรี วงศ์วอ, สุทธิพงศ์ หกสุวรรณ และ อัชชา เขตบำรุง

10 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ TPR และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ B-SLIM
รุ่งทิวา อุ่นเจริญ ทัศนา ประสานตรี และ มนตรี อนันตรักษ์

11 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการคิดวิเคราะห์ และความฉลาดเชิงจริยธรรม เรื่องสำนวนไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการจัดกิจกรรมด้วย กลุ่มร่วมมือแบบ STAD กับแบบปัญหาเป็นฐาน (PBL)
พิศอุดม พงษ์พวงเพชร, ทัศนา ประสานตรี และ มนตรี อนันตรักษ์

12 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องประโยค ระหว่างการจัดกิจกรรม การเรียนรู้แบบ CIPPA กับแบบ 4 MAT
วัลลภา ศรีวรขันธุ์, ทัศนา ประสานตรี และ มนตรี อนันตรักษ์

13 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพลศึกษา เรื่อง ทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอล และการควบคุมอารมณ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการจัดการเรียนรู้ แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค JIGSAW กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ
วีระศักดิ์ ศรีสมุทร, ทัศนา ประสานตรี และ มนตรี อนันตรักษ์

14 การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
อาชิรญาณ์ เขียวชอุ่ม, ประสาท อิศรปรีดา และ สุมาลี ศรีพุทธรินทร์

15 การส่งเสริมวินัยนักเรียนของโรงเรียนในอำเภอปลาปาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
มัตติกา จอกทอง, สุเทพ ทองประดิษฐ์ และ มนตรี อนันตรักษ์