Archives

Nakhon Phanom University Journal 


วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 4

ถอยกลับ

วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
ประจำเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2557
NAKHON PHANOM UNIVERSITY JOUNRNAL Vol.4 No.2
May – August 2014

 

บทความวิจัย/วิชาการ

มีบทความวิจัย/วิชาการ จำนวน 15 ฉบับ

1 การประยุกต์ใช้เทคนิคบัญชีต้นทุนการไหลวัสดุเพื่อลดความสูญเสีย ในกระบวนการผลิตลำไยอบแห้ง
สรรฐติชัย ชีวสุทธิศิลป์ และ คมศักดิ์ หารไชย


2 ยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนระดับอาชีวศึกษาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ให้สอดรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ทวนชัย อรุณโรจน์ และ เกรียงชัย ปึงประวัติ

3 รับค่านิยมที่ผิดจะกลายเป็นบัณฑิตขาดจิตสำนึก
เพชราวลัย ถิระวณัฐพงศ์ และ ปัญจ์ปพัชรภร บุญพร้อม

4 การประเมินผลกองทุนหมู่บ้าน ในเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
สิริวงษ์ เอียสกุล

5 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและการมีส่วนร่วมที่มีความสัมพันธ์ต่อการดำเนินงาน ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
อัญชลี ชุมนุม และ ธรรมนิตย์ วราภรณ์

6 การพัฒนาหลักสูตร รายวิชาการเลี้ยงไก่ไข่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
สุมิตรา ประพันธ์ พจมาน ชำนาญกิจ และ ประยูร บุญใช้

7 การเปิดรับ และการตระหนักรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการสื่อสารแจ้งข่าวเตือนภัยน้ำท่วม ในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม จังหวัดลพบุรี
อุรารัศมิ์ บุรณศิริ สันทัด ทองรินทร์ และ ศิริวรรณ อนันต์โท

8 การศึกษาการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบล สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร
สุนีรัตน์ ปัตถาทุม, ธีระ ภูดี และ ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน

9 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่าง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT และแบบโครงงาน
เอื้องคำ ขันทะหงษ์ ทัศนา ประสานตรี และ มนตรี อนันตรักษ์

10 การเปรียบเทียบความสามารถด้านสติปัญญาและความเชื่อมั่นในตนเอง ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 ระหว่างการจัดประสบการณ์ แบบโครงการกับการจัดประสบการณ์แบบสตอรี่ไลน์
อมรรัตน์ ถึงใจ ประสาท อิศรปรีดา และ ศิริดา บุรชาติ

11 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในการเรียน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เรื่อง การคำนวณเกี่ยวกับปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมี ระหว่าง การสอนโดยใช้กลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบ TGT และแบบ STAD
อรัญญา แวงดีสอน, ทัศนา ประสานตรี และ มนตรี อนันตรักษ์

12
ศินีนาฎ กำภูศิริ, ทัศนา ประสานตรี และ มนตรี อนันตรักษ์

13 ผลการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำ โดยการจัดกิจกรรมด้วย กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
สรัลยา ชาวนา และ มนตรี อนันตรักษ์

14 ความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินงานตามกระบวนการนิเทศภายในกับการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอดงหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
นรีรัตน์ ประทุมลี, สุเทพ ทองประดิษฐ์ และ มนตรี อนันตรักษ์

15 การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม
เหรียญทอง มีชัย, สุเทพ ทองประดิษฐ์ และ มนตรี อนันตรักษ์